Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
« Főoldal

Játékszabályzat

NESTLÉ “RÁZD FEL A KÉPZELETED!” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
 • 1.A Szervező

  A nyereményjáték (”Játék”) szervezője az Nestlé Hungária Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.), cégjegyzékszáma: 01 09 267926; Adószáma: 12187199-2-43 (a továbbiakban: ”Szervező”).

  A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.) (a továbbiakban: “Lebonyolító”) látja el.

 • 2. A promóció leírása

  A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy a III. pontban meghatározott promóciós időszakban egyidejűleg legalább bruttó 1.499 Forint értékben vásárolnak bármilyen, a promócióban résztvevő Nestlé terméket Magyarország területén a Tesco üzletek valamelyikében, regisztrálnak a játékba a www.nyerjanestlevel.hu/csokimikulas weboldalon, majd a napi nyereményért és a fődíjért feltöltik a vásárlást igazoló AP kódot, a vásárlás adatait és a megvásárolt termék típúsát és kiszerelését.

  Az első kód feltöltése egyben a játékba való regisztrációt is jelenti, melynek során a játékos megadja e-mail címét, feltölti a játékban résztvevő termék(ek) vásárlásról szóló nyugtájának adatait (AP-kód), a blokkon szereplő vásárlás pontos dátumát (nap/óra/perc) a vásárolt termék(ek) típusát és kiszerelését, elfogadja a jelen játékszabályzatot és a részét képező adatkezelési szabályzatot, majd sikeresen befejezi a teljes feltöltést (és regisztrációt) a játék időszakában.

  Kizárólag valós e-mail cím és a vásárlást igazoló bizonylaton szereplő AP kód, a vásárlás időpontja és a megvásárolt termék(ek) hibátlan és hiánytalan megadásával és az e játékszabályzat feltételeinek maradéktalan teljesítésével, a játékszabályzat és annak részét képező adatkezelési tájékoztató kifejezett elfogadásával lehet a nyereményjátékban részt venni (pályázni).

  A játékban résztvevő márkák (a résztvevő termékek pontos listája a 2. számú mellékletben találhatók):

  After Eight, Balaton, Boci, KitKat, L’Atelier, Nestlé, Smarties, Party, Szerecsen

  A termékek elérhetősége a Játék időtartama alatt változhat boltonként, a Szervező/Lebonyolító és a Tesco Global Zrt. az esetleges készlethiányért való minden felelősséget kizár.

 • 3. A játék időtartama

  A Játék 2019. november 7. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2019. december 6. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. december 6. 23 óra 59 perc 59 másodperc. A vásárlásokat ezen időszak alatt a résztvevő üzletek nyitvatartási idejében lehet megtenni, illetve online (https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/). Az egyes üzletek nyitvatartási ideje eltérő.

 • 4. A Játékban való részvétel feltételei

  A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki a jelen játékszabályzatban meghatározott Szervező által forgalmazott After Eight, Balaton, Boci, KitKat, L’Atelier, Nestlé, Smarties, Party, Szerecsen márkanevű termékek tekintetében vásárlónak minősül (a továbbiakban: „Játékos”).

  A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, valamint közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.); (c) a Játékban résztvevő áruházlánc (Tesco Global Zrt.) munkavállalói, vezető tisztségviselői, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk 8:1§ 1. és 2. pontja.).

  A Játékban részt vehet (az lehet „Játékos”), aki

  2019. november 7. 00:00:00 óra – 2019. december 6. 23:59:59 óra időtartam között vásárol a jelen játékszabályzatban meghatározott Nestlé termékekből (legalább bruttó 1499 Ft értékben) a jelen játékszabályzatban meghatározott résztvevő Tesco áruházak valamelyikének üzletében és online vásárlás alkalmával (https://bevasarlas.tesco.hu/groceries/).

  a játék időtartama alatt regisztrál a www.nyerjanestlevel.hu/csokimikulas weboldalon és ezzekkel egyidejűleg elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot

  a jelen játékszabályzatnak megfelelő pályázatot tölt fel

  jelen játékszabályzatban meghatározott minden egyéb feltételnek megfelel.

  A Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát kifejezetten kinyilvánítja (elfogadva az adatkezelési szabályzatot is), feltöltött, illetve megadott adatai összességében képezik a ”Pályázatot”.

  A nyereményjátékban való részvétel további feltételei:

  A Játékos több nyugtával is játszhat a játék időtartama alatt, azonban két vásárlás között ugyanazon Játékos részéről legalább 1 percnek el kell telnie. Egy nyugtával csak egy Pályázatot lehet érvényesen feltölteni vagy beküldeni, függetlenül attól, hogy hány termék vásárlását igazolja a nyugta. Az egyes blokkok adatait külön Pályázatban kell beküldeni.

  A honlapos kódfeltöltésnél a megadott blokkadatok ellenőrzésre kerülnek (AP kód, vásárlás időpontja). A nyeremény igazolásához és átvételéhez szükséges a vásárlást igazoló nyugta, ezt tehát a nyeremények átadásáig meg kell őrizni. A nyeremény átvételének a feltétele az eredeti (vagy az áruház általi hitelesített másolat) vásárlást igazoló nyugta bemutatása. A Szervező és a Lebonyolító a vásárlást igazoló nyugták feletti rendelkezési, illetve tulajdonjogát illetően felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja minden felelősségét.

  Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”-nak minősül, amely nem sorolható a szabályzatban meghatározott pályázatok közé (pl. elírt szó, hiányzó karakter, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés stb.). Érvénytelennek tekintendő továbbá a pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek.

  A Promócióban kizárólag azon vásárlást igazoló blokkokkal (illetve nyugtával/számlával) lehet pályázni, amelyen beazonosítható a vásárlás helye és pontos ideje, az AP kód és a termék. Szervező és a Lebonyolító nem felel azért – és ezzel kapcsolatosan minden igényérvényesítést kizár -, hogy az adott üzletben milyen kassza üzemel és milyen módon és szabályok szerint állítanak ki blokkot, nyugtát, számlát és adják át ezeket a vásárlóknak!

  Egy blokkal csak egy Pályázatot lehet érvényesen feltölteni vagy beküldeni, függetlenül attól, hogy hány termék vásárlását igazolja a nyugta. Az egyes blokkok adatait külön Pályázatban kell beküldeni. Azaz egy Játékos többször is pályázhat, különböző szabályos vásárlással és feltöltéssel.

  Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e a Játékszabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.

  A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező Adatkezelési Szabályzatban (VII. pont) leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával (lásd X. pont)., A valótlan, hiányos, hibás, hamis, vagy félrevezető adatokat megadó Játékos kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot.

  Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

  Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más e-mail címével vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot, vagy telefonszámot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, vagy telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező és Lebonyolító bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.

  A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget www.nyerjanestlevel.hu/csokimikulas weboldalon felmerülő technikai problémákért, a rendszerek esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált mobiltelefonszám segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges számváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.

  Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

  Nem fogadható el, azaz érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos (pl. hiányzó karakter, elírt szó, nem értelmezhető tartalom, „rosszindulatú üzenet”, ismételt beküldés), vagy amely a megadott beérkezési határidő után érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.

  A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót és/vagy Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e játékosoktól.

  A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírása stb.) a Szervező és Lebonyolító, nem vállalnak felelősséget. A Szervező és a Lebonyolító nem érintettek a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizárnak, ezen igényeknek nem kötelezettjei.

 • Nyeremények, nyertesek

  Szervező által a Promóció során a következő nyeremények kerülnek a Lebonyolító telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján kisorsolásra az alábbiak szerint:

  Nyeremények

  Fődíj:
  A teljes játékperiódus során érvényes pályázatot benyújtó játékosok között fődíjat sorsolunk ki, mely 1 db (egy darab) bruttó 1 millió forint értékű utazási utalvány (további részletek az 3. sz. mellékletben olvashatók). A nyeremény voucher formájában kerül átadásra. Minden további részlet egyeztetése a vouchert kibocsájtó utazási irodával szükséges, és a Fődíj nyertesének feladata.

  A nyertesnek és a vele utazó további utasnak egyszeri reptéri transzfert biztosítunk a BUDTransport jóvoltából a Budapest Liszt Ferenc reptérre és az utazás végeztével egy előre leegyeztetett magyarországi címre.

  Napi nyeremények: naponta 1 db (a játék időtartama 30 nap, így összesen 30 db 2in1 roller)

  A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. Tekintettel arra, hogy a nyeremény átadásának körülményei megfelelnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.14. pontjában foglalt, az adómentesség alkalmazhatóságához szükséges követelményeknek, így a nyeremény átadásával kapcsolatban személyi jövedelemadó (illetőleg egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség nem merül fel sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem a nyertesek oldalán.

  A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Promócióban nem sorsol ki.

  Részletesen:

  Fődíj nyeremény

  A nyereményjáték során, a fődíjra vonatkozó beküldési időszak (fődíj promóciós időszak, mely a teljes játék időtartamával egyezik, azaz: 2019. november 7. és december 6. közötti időszak) lezárását követően 1 alkalommal (2019. december 13-án), az ezen időszak alatt szabályosan és teljesen regisztrált, a résztvevő üzletek valamelyikében történt jogosult Nestlé termék vásárlást igazoló, szabályosan feltöltött érvényes Pályázatok közül a Lebonyolító a főnyereményhez kapcsolódóan 1 fő, azaz egy fő nyertes Játékost és 10 (azaz tíz) fő pótnyertest sorsol.

  Az utazási utalvány más személy részére nem átruházható, de a névértékük keretén belül foglalásonként tetszőleges számú személy részére beváltható. Készpénzre nem váltható. A játék során 1 db fődíj nyeremény kerül kisorsolásra.A fődíj nyeremény sorsolása közjegyző és egy - a Lebonyolító által kijelölt - kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében történik.

  A fődíj esetében a tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

  A nyeremény részletes leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

  Napi nyeremény: Naponta 1 darab, (a játék időtartama 30 nap, így összesen 30 db) 2in1 roller

  A Lebonyolító a Játék időtartamán belül (2019. november 7. – december 6. között) minden napra 1, azaz egy darab nyerő időpontot sorsol (összesen 30, azaz harminc darab nyerő időpontot). A nyerő időpont az adott naptári napon 00.00-23.59 közti időpont lehet, azaz Szervező/Lebonyolító kizárólag ezen időszakon belüli időpontot sorsol ki (nap, óra, perc). A nyerő időpontban, vagy az időben azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó (azaz az adott érvényes pályázatot teljesen feltöltő, illetve beküldő - a beérkezés idejét az informatikai rendszer rögzíti) Játékos 1 (azaz egy) db 2in1 rollert nyer az 1. számú melléklet szerint. A nyereményeket a Szervező és Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálat igénybe vételével juttatja el az adott nyertesnek.

  A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyereményre való jog nem átruházható.

  A nyeremények nyerő időpontok sorsolására 2019. október 31-én került sor a 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt.1. címen, közjegyző előtt. A nyerő időpontok előzetesen nem nyilvánosak, azt a Szervező és Lebonyolító, valamint a közjegyző azokat az érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban tartja, csak az aktuális időpont nyertesei és ezzel az időpont kerül időben, sorban utólag közzétételre.

  A sorsolásról jegyzőkönyv készül, melybe a sorsolástól számított 90 napig kérhető betekintés.

  Egy Játékos maximum 1 db napi nyereményt és 1 fődíjat nyerhet. Amennyiben az adott Játékos a meghatározott darabszámú napi nyereményt már megnyerte, a helyébe ismételt nyertessége esetén tartaléknyetres lép.

  Minden sorsolás a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján történik, melyről sorsolási jegyzőkönyv készül. Minden sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt.1.).

  Minden napi nyeremény nyertes mellé 10-10 tartaléknyertes kerül rögzítésre, időbeni sorrendben távolodva az adott nyerő időponttól.

  A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a nyertes vagy pályázata nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, és így a pályázat érvénytelenség miatt kizárásra kerül, illtve mindazon esetben, amikor a jelen játékszabályzat alapján a nyertes helyére tartaléknyertes lép.

  Érvénytelennek minősül továbbá a pályázat, ha a feltöltött adatok nem egyeznek meg a vásárlást igazoló nyugtán szereplő adatokkal. Ezekben az esetekben az adott nyereményre az adott nyereményhez tartozó, soron következő tartaléknyertes jogosult, amennyiben a játékos és pályázata megfelel jelen játékszabályzat feltételeinek. A tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben is életbe léphet, amennyiben a nyertesek a nyereményeiket az előre egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítést követő 90 munkanapon belül nem veszik át, vagy nem igazolják nyereményüket a rendelkezésükre álló 5 napon belül. A Játékos kizárólag abban az esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Pályázata „Érvényes Pályázatnak” minősül.

  Ha a nyertes Játékosok személye nem felel meg a jelen játékszabály 2. pontjában előírt személyi feltételeknek, akkor azonnal kizárásra kerülnek a Játékból. A kizárt nyertes helyébe a következő érvényes pályázatot beküldő lép (tartaléknyertes). A tartaléknyertes az előtte álló nyertes kizárásáról szóló értesítést követően jogosult a nyereményre a jelen szabályzatban írtak szerint.

  A nyertesek listája (vezetéknév, keresztnév) az adott sorsolást követő héten tekinthető meg a www.nyerjanestlevel.hu/csokimikulas oldalon, ahol a Szervező ezt közzéteszi és amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

 • Nyertesek értesítése

  A Játékos a regisztrációkor megadott email címre automatikus emailt kap, hogy melyik kódjával jogosult a nyereményére, illetve annak átvételéhez mit kell tennie.

  A napi nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 60 naptári napon belül jogosultak. Amennyiben a nyertes pályázata érvénytelennek minősül és tartaléknyertes hirdetése szükséges, ez a határidő a tartaléknyertes tekintetében újraindul. Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem veszi át nyereményét, úgy az sikertelen kézbesítésnek számít, amivel kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár.

 • Nyeremények kézbesítése, átvétele

  A nyertessel való sikeres kapcsolatfelvétel és eredményes jogosultság ellenőrzést követően a Lebonyolító a napi nyereményeket postai vagy futárszolgálat útján juttatja el a nyerteseknek a velük utólagosan egyeztetett postai címre.

  A fődíj átadása elektronikus úton történik, voucher formájában. Személyes, szimbolikus átadására várhatóan 2019. december hónapban, előre egyezetett időpontban kerül sor.

  Az eredeti nyugtát, vagy a nyugta áruház általi hitelesített másolatát a nyeremények átvételéhez minden esetben be kell mutatni a Lebonyolítónak. A nyeremény átvételekor a Lebonyolító jogosult ellenőrizni a pályázat feltöltésekor megadott adatok helyességét is. Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül bármilyen okból adódóan nem tudja bemutatni a nyugtát, vagy annak hitelesített másolatát, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.

  A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a kézbesítés megtörténtét akadályozó, a Játékos érdekkörében felmerült körülményről való értesítésüket követő 8 napon belül nem hárítják el e körülményt, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

  A nyereményeket a Lebonyolitó kizárólag magyarországi címre postázza.

  A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során az igénybe vett posta szolgáltató tevékenységével összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a postai szolgáltatónál tehető meg.

  A nyereményre való jog nem átruházható. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem más ajándékra nem váltható, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadóak: a Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremények bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben, témában. Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek vagy Lebonyolítónak nincsen teljes egészében ráhatása, programelmaradás/módosítás miatt a Szervező és a Lebonyolító minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.

  Eltérő rendelkezés, vagy jogszabály hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani.

  A Nyeremények az Szja tv. 1. sz. melléklet 8.14. pontja alapján adómentesek.

  A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

 • Felelősség

  A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Szervező, sem a Lebonyolító sem a Tesco Global Zrt. nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.

  A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes azonosításához és adatainak valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert.

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek hatását. A módosításokat a Szervező a www.nyerjanestlevel.hu/csokimikulas honlapján teszi közzé.

  Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

  A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve.

 • Egyéb rendelkezések

  Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve kizárhatja a Játékból a résztvevőt.

  A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

  A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a futárszolgálattal megküldött nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

  Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, www.nyerjanestlevel.hu/csokimikulas weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

  Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

  A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.nyerjanestlevel.hu/csokimikulas domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

  A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

 • Adatkezelési szabályzat

  A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

  a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító illetve Adatfeldolgozó, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

  nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse);

  tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, és vállalja, hogy külön írásbeli nyilatkozatban hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;

  részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

  tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni.

  A promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció lebonyolítását követő fél évig őrizzük meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 6 évig őrizzük meg.

  A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

  Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az alábbi társaságok végzik, mint adatfeldolgozók:

  Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.). Az adatfeldolgozás célja: promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, ügyfélszolgálat biztosítása
  Dr. Gáspár Edina közjegyzői Iroda

  Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen címre.
  Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

  Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

  Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. címen vagy a razdfelakepzeleted@wonderduck.hu e-mail címen vagy a következő elérhetőségeken: Nestlé Hungária Kft. 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen, valamint az ingyenesen hívható 0680-442-881-es telefonszámon.

  • a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
  • b) személyes adatai helyesbítését, és
  • c) személyes adatai törlését (zárolását).

  Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).
  Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
  Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.
  Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

  Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  honlap: www.naih.hu

  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

  Budapest, 2019. szeptember 15.

  sz. melléklet

  A játékban résztvevő TESCO üzletlista:

  BOLTSZÁM Cím
  41001 Mezőkövesd 3400 Mezőkövesd, Egri út 51
  41002 Ózd 3600 Ózd, Brassói u. 3
  41004 Várpalota 8100 Várpalota, Fehérvári út 17
  41005 Mátészalka 4700 Mátészalka, Alkotmány út 1/A
  41006 Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika, Attila u. 10/b
  41007 Sátoraljaújhely 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 105
  41008 Svedex 1097 Budapest, Koppány utca 2-4
  41009 Budafoki út 1117 Budapes Hengermalom utca 19-21
  41010 Nagykőrös 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 32
  41011 Tata 2890 Tata, Ring utca 1
  41012 Körmend 9900 Körmend, Sport utca 5
  41013 Karcag 5300 Karcag, Kisújszállási, utca 34
  41014 Arena Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9 11
  41015 Vecsés 2220 Vecsés, Fő út 240
  41016 Bonyhád 7150 Bonyhád, Völgység utca 8
  41017 Dombóvár 7200 Dombóvár, Köztársaság utca 7
  41018 Oroszlány 2840 Oroszlány, Környei út 3-5
  41019 Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 56
  41020 Miskolc-Avas 3508 Miskolc, Mésztelep utca 1/a
  41021 Balatonboglár 8630 Balatonboglár, Klapka utca 30
  41022 Dabas 2370 Dabas, 2256/15 hrsz
  41024 Hatvan 3000 Hatvan, Bibó István út 1
  41025 Bécsi út 1037 Budapest, Bécsi út 258
  41026 Gyula 5700 Gyula, Csabai út 3
  41027 Kecskemét 5k 6000 Kecskemét, Izsáki út 12/b
  41028 Hajdúszoboszló 4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0228/2 hrsz
  41029 Szeged Móraváros 6729 Szeged, Szabadkai út 7
  41030 Tököl 2316 Tököl, Hermina út 1-3
  41031 Marcali 8700 Marcali, Noszlopy utca 177
  41033 Sárvár 9300 Sárvár, Rákóczi utca 83
  41034 Szigetvár 7900 Szigetvár, Almáspatak utca 7
  41036 Szerencs 3900 Szerencs, Gyár utca 40
  41037 Budakeszi 2092 Budakeszi, Bianka utca 1
  41038 Sárbogárd 7000 Sárbogard, Ady Endre út 19
  41039 Dunaharaszti 2330 Dunaharaszti, Némedi út 69
  41040 Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca 13
  41041 Dunakeszi - Göd 2120 Dunakeszi-Göd, Fő utca 190
  41042 Mohács 7700 Mohács, Pécsi út 61
  41043 Monor 2200 Monor, 4. számú Fő út
  41044 Nagyatád 7500 Nagyatád, Szabadság utca 38
  41045 Balatonfüred 8230 Balatonfüred, Széchenyi utca 55
  41047 Vác 2600 Vác, Deres u. 2
  41049 Bicske 2060 Bicske, Csabdi út 4
  41051 Tiszafüred 5350 Tiszafüred, Madách Imre utca 2
  41052 Pécs 5k 7331 Pécs, Kincses utca 1
  41053 Nyírbátor 4300 Nyírbátor, Debreceni utca 71
  41058 Dunakeszi - Fót 2120 Dunakeszi-Fót, Fóti út 120
  41059 Köki 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75
  41060 Kőszeg 9730 Kőszeg, Pogányi út 7
  41390 Pólus 1154 Budapest, Szentmihályi út 131
  41400 Fogarasi 1149 Budapest, Pillangó u. 15
  41410 Kaposvár 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 13
  41420 Szeged 6724 Szeged, Rókusi krt. 42-64
  41430 Székesfehérvár 8002 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1
  41440 Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 30
  41450 Miskolc 3527 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.
  41460 Debrecen 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11
  41470 Pécs 7634 Pécs, Makay István utca 5
  41480 Kecskemét 6000 Kecskemét, Talfája tanya 1
  41490 Eger 3300 Eger, Rákóczi út 100
  41500 Szombathely 9700 Szombathely, Külső-Zanati út 70
  41510 Veszprém 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 3
  41520 Budaörs 2040 Budaörs, Kinizsi út 1–3
  41530 Sopron 9400 Sopron, Ipar körút 30
  41540 Megapark 1204 Budapest, Mártirok útja 281
  41550 Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa, Boszorkány u. 2
  41560 Pesti út 1173 Budapest, Pesti út 5
  41570 Győr 9012 Győr, Királyszék u. 33
  41580 Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 68
  41590 Tatabánya 2800 Tatabánya, Bláthy Ottó u. 1
  41600 Szekszárd 7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 40
  41620 Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17–19
  41630 Esztergom 2500 Esztergom, Mátyás király utca 30
  41640 Váci út 1138 Budapest, Gács utca 3
  41650 Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11
  41660 Siófok 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 27
  41670 Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai utca 42
  41680 Cegléd 2700 Cegléd, Malomtó szél 30
  41690 Orosháza 5900 Orosháza, Vásárhely u. 23/a
  41700 Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Aranyvölgyi út 6
  41710 Campona 1222 Budapest, Nagytétényi út 35
  41720 Gödöllő 2100 Gödöllő, Thegze Lajos utca 2
  41730 Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Vásár utca 2
  41740 Pápa 8500 Pápa, Celli út 92
  41750 Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Fejérföld u. 24
  41760 Salgótarján 3100 Salgótarján, Rákóczi út 143
  41770 Ajka 8400 Ajka, Fő út 66
  41780 Székesfehérvár palota 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6
  41790 Jászberény 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a
  41800 Komárom 2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky Endre u.7
  41810 Kisvárda 4600 Kisvárda, Városmajor utca 72
  41820 Paks 7030 Paks, Tolnai út 2
  41830 Szentes 6600 Szentes, Alsórét 258
  41840 Százhalombatta 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 29
  41850 Komló 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 54-56
  41860 Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros, Örösi út 1/A
  41870 Kalocsa 6300 Kalocsa, Bátyai utca 8-10
  41880 Kiskőrös 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos utca 61
  41890 Csepel 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 191
  41900 Tapolca 8300 Tapolca, Veszprémi út 5
  41910 Szarvas 5540 Szarvas, Csabai út 9
  41920 Csorna 9300 Csorna, Bartók Béla út 3/c
  41930 Siklós 7800 Siklós, Harkányi út 55
  41940 Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, Kilencedik körzet 8/b
  41950 Szolnok 5000 Szolnok, Téglagyári út 30
  41960 Makó 6900 Makó, Aradi út 103
  41970 Érd 2030 Érd, Budafoki út 2-4
  41980 Pécs 3 7630 Pécs, Budai vám 1
  41990 Debrecen Airport (nyitó) 4030 Debrecen, Mikepércsi út 73/a
  41610 Zalaegerszeg Zalaegerszeg, Sport u. 1

  sz. melléklet

  Résztvevő termékek felsorolása, üzletenként

  A nyereményjátékban az összes, promócióban résztvevő üzletláncban vásárolt bármilyen After Eight, Balaton, Boci, KitKat, L’Atelier, Nestlé, Smarties, Party, Szerecsen márkák részt vesz.

  Termék megnevezés EAN
  A8 CITROM 400 G 7613036520096
  A8 FRIBIZLI 400G 7613036520676
  A8 MARCIP 400 G 7613036520966
  A8 NARANCS 400 G 7613036521055
  AFTER EIGHT MIKULÁS 85G 40052960
  AFTER EIGHT Étcsokoládé pálcikák mentolos töltelékkel 12x110g 7613035184466
  AFTER EIGHT Étcsokoládés-mentolos Mikulás 85g 40052960
  AFTER EIGHT FÉMDOBOZ 400G 7613035248342
  AFTER EIGHT Fémdobozban 9x400g 7613035248342
  AFTER EIGHT SZÍV ÓSZÁL 110G 7613035184466
  AFTER8 CLASSIC ÉCS.DESSZ300G 5000426171518
  AFTER8 CLASSIC ÉCS.DESSZERT 200G 7613032596668
  BAL. BUMM +19% 7613035640030
  BALATON BUMM 42G 7613034063946
  BALATON BUMM FCS 42G 7613034986139
  BALATON BUMM FÖLDIM.40G 7613034559777
  BALATON CLASSIC NÁPOLYI 30G 7613032201098
  BALATON ÉT +20% 7613035250352
  BALATON KÓKUSZOS 28G 5941017012332
  BALATON SZEMES CSOKI 33G 4600680007748
  BALATON SZEMES CSOKIS 33G 4600680007731
  BALATON TEJ +20% 7613035250376
  BALATON TEJCSOKOLÁDÉS NÁPOLYI 30G 7613032201074
  BALATON ÚJ HULLÁM ÉT 33g 7613036267540
  BALATON ÚJ HULLÁM TEJ33g 7613036262217
  BALATON ÚJHULLÁM KÓKUSZOS 33 g 7613036262347
  BALATON ÚJHULLÁM MOGYORÓS 33 g 7613036262194
  BALATON ZEBRA 33G 7613036390910
  BOCI JOGHURTÍZU KR.85g 7613036427982
  BOCI TEJCSOKOLÁDÉ MIKULÁS 85G 7613036535526
  BOCI AERO golyókkal töltött Tejcsokoládé Mikulás 100g 59939276
  BOCI AERO MIKUL. 100 G 59939276
  BOCI BANÁNHAJÓ ÉTCSOKOLÁD85g 7613036105033
  BOCI BUBIS TEJ-FEHÉRCSOK 90G 7613036878111
  BOCI BUBORÉK TEJCSOKOLÁDÉ 90G 7613036878098
  BOCI EPERTORTA TEJCSOKOL.90g 7613036104999
  BOCI ÉTCSOKOLÁDÉ 90G 7613036173926
  BOCI Étcsokoládé Mikulás 40g 59942405
  BOCI ÉTCSOKOLÁDÉ MIKULÁS 40G 59942405
  BOCI ÉTCSOKOLÁDÉ MIKULÁS 85 G 7613036535519
  BOCI Étcsokoládé Mikulás 85g 7613036535519
  BOCI FEHÉR CSOKOLÁDÉ 90 G 7613036168755
  BOCI KÓKUSZÍZU KRÉMMEL 90g 7613036428002
  BOCI KÓKUSZOS TEJCSOKI 90 G 7613036205511
  BOCI RIGÓJANCSI ÉTCSOKOLÁD90g 7613036105255
  BOCI SBARACK-KEKSZ TEJCSOK.90G 7613038284675
  BOCI SZTACSAT.FEHÉRCS 95G/90G 7613036196130
  BOCI TARKA 90g 7613036428026
  BOCI TEJ CSOKOLÁDÉ 90g 7613035991170
  BOCI TEJ MIKULÁS ZSÁK 164G 7613037080988
  BOCI TEJ ROBCUK. MIKU 55 G 59942412
  BOCI TEJCSOKI KALENDÁRIUM 189g 8593893763364
  BOCI TEJCSOKI MIKULÁS 40 G 59925866
  BOCI TEJCSOKOL. MIKULÁS 18 G 59945628
  BOCI TEJCSOKOL. MIKULÁS 9 G 59931829
  BOCI Tejcsokoládé kalendárium 189g 8593893763364
  BOCI Tejcsokoládé Mikulás 18,5g 59945628
  BOCI Tejcsokoládé Mikulás 40g 59925866
  BOCI TEJCSOKOLÁDÉ MIKULÁS 65 G 7613036535533
  BOCI Tejcsokoládé Mikulás 65g 7613036535533
  BOCI Tejcsokoládé Mikulás 85g 7613036535526
  BOCI Tejcsokoládé Mikulás 9g 59931829
  BOCI Tejcsokoládé Mikulás Sárgabarack-gabonapehely 90g 7613036533430
  BOCI Tejcsokoládé Mikulás Zsák 164g 7613037080988
  BOCI Tejcsokoládé Robbanócukros Mikulás 55g 59942412
  BOCI TEJESKÁVÉ TEJCSOKOL.90g 7613036105279
  BOCI TIRAMISU ÉTCSOKOLÁD85g 7613036105019
  BOCI TÚRÓGOMBÓC ÉTCSOKOLÁD90g 7613036105293
  CP BALATON KELL VEDD EL DISPLAY 7613034116062
  KIT KAT 41,5 g 40052489
  KIT KAT BITES 104g 3800020418093
  KIT KAT BITES MOGY.VAJAS 104G 3800020414767
  KIT KAT BITES WHITE 104G 7613036225533
  KIT KAT BUSZ FÉMDOBOZ 326G 7613035664692
  KIT KAT Busz-fémdoboz 6x326g 7613035664692
  KIT KAT CHUNKY KAR /MOGYORÓ 42G 3800020424223
  KIT KAT CHUNKY MOGYORÓVAJAS 42G 3800020411971
  KIT KAT CHUNKY TEJ.OSTYA 40G 3800020412169
  KIT KAT CHUNKY WHITE 40G 3800020423776
  KIT KAT CHUNKY WHITE 40G 7613037251302
  KIT KAT MIKULÁS 40 G 59928416
  KIT KAT MINI 200 g 5000189974579
  KIT KAT RUBY 41,5G 42353737
  KIT KAT SENSES MIX PACK 200G 3800020418451
  KIT KAT SENSES Mogyorós 200g 3800020418550
  KIT KAT SENSES Sós karamellás 200g 3800020418758
  KIT KAT Tejcsokoládé Mikulás 40g 59928416
  KIT KAT Tejcsokoládé Mikulás 85g 7613037092431
  KITKAT TEJCSOK. MIKULÁS 85G 7613037092431
  L'ATELIER MAND CSOKI 115G 7613036583824
  L'ATELIER NARANCSOS CSOKI 115G 7613036583848
  L'ATELIER SÓS-KARAM CSOKI 115G 7613036583800
  NESQUICK 21G TEJCSOKI SZELET 5998710925612
  NESQUIK OSTYASZELET 26 g 7613036078627
  NESTLE CUPS PISZT.DESSZ.142g 8593893756113
  NESTLÉ TEJCSOKI MIKULÁS 85G 59944492
  NESTLÉ Tejcsokoládé Mikulás 85g 59944492
  PARTY ÉT KAK.TORTABEVONÓ 180G 8593893734753
  PARTY TEJ TORTAB EVONÓ 90 G 7613033585005
  PARTY TORTABEVONÓ ÉT 90G/100G 8593893734715
  QUALITY STR GYÜMÖLCS VÁL 240G 7613036881302
  QUALITY STR KARAMELL 240G 7613036881326
  QUALITY STREET EPRES 373G 7613034829252
  QUALITY STREET Epres óriás válogatás 4x385g 7613034829252
  QUALITY STREET Gyümölcs ízű desszertválogatás 6x240g 7613036881302
  QUALITY STREET LILA 338G 7613034242099
  QUALITY STREET MENTA 120G 7613036193047
  QUALITY STREET Mentás MatchMaker Pálcikák 10x120g 7613036193047
  QUALITY STREET Mézeskalács ízű MatchMaker Pálcikák 10x120g 7613036364539
  QUALITY STREET Tejkaramellás desszertválogatás 6x240g 7613036881326
  QUALITY STREET VÁLOGATÁS 240G 7613036881340
  Quality Street válogatás 3x350g 7613034242099
  QUALITY STREET VÁLOGATÁS 450G 7613036881265
  QUALITY STREET Válogatás 6x240g 7613036881340
  QUALITY STREET Válogatás 8x450g 7613036881265
  QUALITYSTREETGINGER 120G 7613036364539
  SÁRGABARACK GABONAPEHELY TEJ MIKULÁS 90G 7613036533430
  SMARTIES TEJ TÉLI BARÁTOK 21G 59944645
  SMARTIES CSOKIDR. NARANCS 130G 7613036361927
  SMARTIES CSOKIDRAZSÉ PINK 130G 7613036275330
  SMARTIES DRAZSÉ DOBOZ 38G 7613034462961
  SMARTIES GIANT TUBE 130G 7613036275446
  SMARTIES GiantTube 15x130g 7613036275446
  SMARTIES IKON MIKULÁS 18.5G 59945611
  SMARTIES IKON PINGVIN 85G 42370291
  SMARTIES KALEND. 132g 8593893758582
  SMARTIES MIKI ZSÁK 170.3G 7613037003321
  SMARTIES narancs GiantTube 15x130g 7613036361927
  SMARTIES rózsaszín GiantTube 15x130g 7613036275330
  SMARTIES TEJ HÓ EMBER 125 G 7613036533355
  SMARTIES TEJ MIKULÁS 100 G 7613036533409
  SMARTIES TEJ MIKULÁS 175G 59945505
  SMARTIES TEJ MIKULÁS 50G 7613037059083
  SMARTIES TEJ MIKULÁS 85G 42370307
  SMARTIES TEJ PINGVIN 18.5G 59945567
  SMARTIES Tejcsokoládé Hóember 125g 7613036533355
  SMARTIES Tejcsokoládé Ikonikus Mikulás 175g 59945505
  SMARTIES Tejcsokoládé Ikonikus Mikulás 18,5g 59945611
  SMARTIES Tejcsokoládé Ikonikus Mikulás 50g 7613037059083
  SMARTIES Tejcsokoládé Ikonikus Mikulás 85g 42370307
  SMARTIES Tejcsokoládé Ikonikus Mikulás zsák 170,3g 7613037003321
  SMARTIES Tejcsokoládé Ikonikus Pingvin 18,5g 59945567
  SMARTIES Tejcsokoládé Ikonikus Pingvin 85g 42370291
  SMARTIES Tejcsokoládé kalendárium 132g 8593893758582
  SMARTIES Tejcsokoládé Mikulás 100g 7613036533409
  SMARTIES Tejcsokoládé Téli Barátok 21g 59944645

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a listázottság, elérhetőség üzletenként eltérhet, üzletlánconként is. Ezért sem Szervező, sem Lebonyolító, sem az adott üzletlánc, vagy üzlet nem vállal felelősséget és ezzel kapcsolatosan minden igényérvényesítést kizár.

  sz. melléklet

 • FŐDÍJ RÉSZLETES LEÍRÁSA

  Az utalvány beváltható a TENSI utazási iroda saját szervezési útjaira, illetve szolgáltatásaira az utalvány névértékén belül.

  A nyeremény voucher formájában kerül átadásra. Minden további részlet egyeztetése a vouchert kibocsájtó utazási irodával szükséges, és a Fődíj nyertesének feladata. Az utalvány átruházható, a névértékük keretén belül foglalásonként tetszőleges számú személy részére beváltható, azonban készpénzre nem váltható.

  A költségkeret túllépése esetén a nyertes Játékos köteles megfizetni a különbözetet. A meghatározott költségkeretnél kisebb értékű utazás választása esetén nincs lehetőség a különbözet megtérítésére a nyertes számára.

  Az utalvány felhasználható a Tensi saját szervezésű alábbi idegenforgalmi szolgáltatásaira, melyek a következők: tengeri hajóutak, csoportos nyaralóprogram, körutazás, városlátogatás, szállásfoglalás külföldön és belföldön szerződéses partnereinknél, repülőjegy szállásfoglalással, autóbérlés, síút, külföldi nyelvtanfolyam.

  Az utalvány érvényessége: 2020. december 31.

  Az utalvány beváltható a TENSI főirodában (cím: 1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1.) Az utalvánnyal kapcsolatban további felvilágosítást Szentirmai Erzsébet, a 06-1-345-15-35-ös telefonszámon ad.
  Az utazásra és az ezzel kapcsolatos ügyintézésre a TENSI utazási iroda általános utazási-, illetve szerződéses feltételei vonatkoznak.