Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé „Rázd fel a képzeleted!” nyereményjáték
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A Nestlé „Rázd fel a képzeleted!” promóció (a továbbiakban: Játék) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) (a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C II/11.) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS A JÁTÉK MENETE

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban megjelölt időtartama alatt,

2.1.1. a Nestlé Hungária Kft. által forgalmazott az 1. sz. mellékletben meghatározott, bármilyen After Eight, Balaton, Boci, KitKat, Smarties, L'Atelier, Party, Nesquik márkájú édesség termékeket vásárol egyidejűleg legalább 1499 Ft értékben a 2. sz. mellékletben meghatározott magyarországi TESCO üzletekben vagy a TESCO a weboldaláról: https://tesco.hu/,

2.1.2 majd elektronikus úton regisztrál a www.nyerjanestlevel.hu/csokinyuszi domain alatt lévő weboldalon (továbbiakban: Weboldal), és feltölti a vásárlást igazoló nyugtán található 11 jegyű AP/APA kódot ((pl. AP123456789, vagy APA12345678)), valamint a vásárlás dátumát és pontos időpontját (év, hónap, nap, óra és perc), (továbbiakban: Pályázat). A Játékos az első Pályázat alkalmával köteles e-mail címének és teljes nevének megadásával regisztrálni (továbbiakban: Regisztráció). Sikeres pályázat beküldését követően a Játékos automatikus visszaigazoló elektronikus üzenetet kap (továbbiakban: Visszaigazolás).

2.1.3. 1 (egy) blokk beküldését követően a Játékos megnyerheti a napi nyerőidőpontos ajándékot, amennyiben a Játékszabályzat 4.1 pontjában foglaltak teljesülnek, illetve részt vesznek a főnyeremény sorsoláson. A játékos azon főnyeremény sorsoláson vesz részt, amelyet a blokkfeltöltés során megjelölt a felöltő felületen. A választott nyeremény a későbbiekben nem módosítható, azonban ismételt pályázatfeltöltés esetén a másik fajta fődíj is kiválasztható. A napi nyeremény nyertes blokkok érvényességének ellenőrzése legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül, a főnyeremény nyertes blokkok érvényességének az ellenőrzése pedig legkésőbb 2 (két) munkanapon belül történik meg. A nyertes a blokkja jóváhagyásra és/vagy (érvénytelenség esetén) elutasításra kerülhetnek, melyről a nyertes elektronikus levelezés formájában kap értesítést.

2.1.4. A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Honlapon feltöltésre került vásárlási nyugtákat sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele lehet.

2.1.5. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egy e-mail címmel jogosult regisztrálni a Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. A Játék folyamán egy nyugta csak egyszer pályázhat, azaz a nyugtán szereplő AP-kód és a vásárlás időpontja csak egyszer számít érvényes Pályázatnak, azaz, ha ugyanaz a blokk kétszer vagy többször is feltöltésre kerül a megadott Honlap felületen, a második, illetőleg többszöri nevezések kizárásra kerülnek. A Játékszabályzat 2.1 pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére ugyanakkor utólag, nyertes Játékosonként kerül sor.

2.1.6. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Fogyasztói szolgálatunknak a Játékos helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni (online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési és részvételi szabályzat megismerésével egyidejűleg).

2.1.7. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó blokkok, illetve Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

2.2. A játékban a Bang Bang Ideas Kft., Nestlé Hungária Kft., a POPART Reklámügynökség Kft., valamint a Sprinter Futárszolgálat Kft. alkalmazottai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.3. Minden bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlási blokkal beadott Pályázat érvénytelen, és nem vehet részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázat érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6. A Játékosok kizárólag a saját személyes adataikkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját személyes adataival vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, személyes adatokból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Játékban a 2020.03.12. 00 óra 00 perc és 2020.04.13 23 óra 59 perc között vásárolt Termékek és kiadott blokkok vesznek részt.

3.2. Pályázatot beküldeni 2020.03.12. 00 óra 00 perc és 2020.04.13 23 óra 59 percig lehet.

A Játékosok a Regisztráció után tölthetnek fel Pályázatot.

A megadott határidő a Pályázat beérkezésének határidejét jelenti. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Játék időtartama alatt a Lebonyolító rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.

4. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORÁN MEGSZEREZHETŐ, ILLETVE MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK

4.1. Napi nyerőidőpontos ajándékok

1 (egy) blokk beküldését követően a Játékos megnyerheti a napi nyerőidőpontos ajándékot.

Megszerezhető napi nyerőidőpontos ajándékok, naponta 1 db összesen 33 db:

4.1.1. A 4.1. pontban meghatározott napi nyerőidőpontos nyereményeket (továbbiakban: Napi nyeremény/Napi nyeremények) a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az egyes nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc, századmásodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. Egy játékos egy nyerőidőpontos ajándék típusból maximum 1 (egy) darabot nyerhet meg a promóció során.

4.2.1. A Szervező a Játék kezdő időpontját megelőzően 2020. február 24. napján 11:00 óra közjegyző jelenlétében az 4.1. pontban meghatározott napi nyerőidőpontos ajándékokra vonatkozóan nyerő időpontokat sorsol, a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát összesen 33 (harminchárom) darab nyerő időpontot sorsol ki. A nyerőidőpont sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/A, dr. Kardos Ferenc közjegyző irodája.

4.2.3. A nyerőidőpontok meghatározása közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetők, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító telephelyén (1055 Budapest, Falk Miksa u. 32. 4/20.) a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napig.

4.3.1. A Lebonyolító a Napi nyeremény nyertesét legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (továbbiakban: Értesítés). A Napi nyeremény nyertese az emailben szereplő elérhetőségen köteles az Értesítést követő 5 (öt) naptári napon belül visszaigazolni az Értesítést úgy, hogy az Értesítésben megjelölt nyertes blokkról készült fényképet/másolatot, valamint azt a magyarországi címet, melyre a Napi nyeremény szállítását kéri, emailben elküldi az Értesítésben szereplő elérhetőségre. A Szervező és a Lebonyolító a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Játékos. Amennyiben a Szervező és a Lebonyolító megállapítja a Játékos jogosultságát a Napi nyereményre, úgy az adott Játékost nyertesnek tekinti (továbbiakban: Nyertes). Amennyiben a Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, vagy a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a Játékos nem felel meg a 2. pontban meghatározott feltételeknek a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játékos jogosultságát a Napi nyereményre megtagadja.

Amennyiben Lebonyolító a Nyertest a regisztrációkor a megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető.

4.3.2. A Napi nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott Nyertesnek a Játékos által a nyertessége igazolásakor megadott magyarországi címre. A futárszolgálat a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Napi nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így a Napi nyeremény átadása a Nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben a Napi nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező a Napi nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Napi nyeremény átadására legkésőbb a 3.2. pontban megjelölt időtartamot követően 90 napon belül (vagyis 2020. július 2-ig) sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Napi nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Napi nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben a Nyertes a Napi nyereményt nem veszi át 2020. július 2-ig, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Napi nyeremények átadása legkésőbb, a Játékszabályban írtak szerint, a Nyertes utolsó értesítésétől számított 90 napon belül, de amennyiben a Nyertesnek a Játékszabályban írtak szerint valamilyen okból nem lehet átadni a Napi nyereményt, úgy a legutolsó tartaléknyertes értesítését követően is legkésőbb 2020. július 30-ig meg kell, hogy történjen. A Napi nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a Nyertes figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt a nestle@bangbang.hu e-mail címen, valamint a Napi nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez esetben a Napi nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a Nyertes részére.

Amennyiben a Napi nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a Nyertes figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

A Napi nyeremények készpénzre át nem válthatók.

4.4.1. Legalább 1 (egy) blokk beküldésével a Játékosok részt vesznek a Játék fődíjainak (továbbiakban: Főnyeremény/Főnyeremények) sorsolásán is. A Játék ideje alatt összesen 2 (kettő) darab főnyeremény (nyertes) kerül kisorsolásra (továbbiakban: Főnyeremény nyertes).

A játékos növelheti esélyét a Főnyeremény sorsolásán egyenesen arányosan, ha a Főnyereményhez szükséges minimális pályázati mennyiség többszörösét tölti fel. Egy játékos maximum 1 (egy) darab főnyereményt nyerhet meg a promóció során

Megszerezhető, választható Főnyeremények, összesen 2 db:

VAGY

A Nyertes Játékos azon főnyereményt nyerheti meg a sorsolás folyamán, amelyet a regisztráció során választott a blokkfeltöltő felületen.

A promócióban megjelent nyeremények csak illusztrációk, a változtatás jogát a Szervező fenntartja.

4.4.2. A Főnyeremény sorsolás időpontja és menete: 2020. április 17. 14:00

A sorsolás helyszíne: A lebonyolító székhelye, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 32. IV/20., a sorsolás három tagú bizottság jelenlétében történik. A sorsoláson 2 (kettő) fő főnyeremény nyertes mellett 3 – 3 (három – három) fő tartaléknyertes (továbbiakban: Tartaléknyertes) is kisorsolásra kerül. A Tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Főnyeremény nyertessé, amennyiben az eredeti Főnyeremény nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A Tartaléknyertesek aktiválása sorsolási sorrendben történik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során.

A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e a Főnyeremény nyertesek.

A Lebonyolító a sorsolás eredményét 2020. április 18-án a www.nyerjanestlevel.hu/csokinyuszi weboldalon teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a Főnyeremény nyertesek neve kerül közzétételre.

4.4.3. Amennyiben a Főnyeremény nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül vagy a Főnyeremény átadására azért nem kerül sor, mert a Főnyeremény nyertes nem felel meg a 2. pontban meghatározott feltételeknek a Szervező fenntartja a jogot a Főnyeremény kézbesítésének megtagadására.

4.4.4. A Lebonyolító a Főnyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 2 (kettő) naptári napon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (továbbiakban: Értesítés). A Főnyeremény nyertes az emailben szereplő elérhetőségen köteles az Értesítést követő 5 (öt) naptári napon belül visszaigazolni az Értesítést, úgy, hogy az Értesítésben szereplő emailben található elérhetőségre elküldi a nyertes blokkról készült fotót/másolatot, valamint postai úton is eljuttatja a nyertes blokk eredeti példányát a Lebonyolító részére, és levelében megjelöli azt a magyarországi címet, melyre a Főnyeremény kézbesítését kéri. Amennyiben Lebonyolító a Főnyeremény nyertest a regisztrációkor a Profilban megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Főnyeremény nyertes az értesítésre nem reagál a megadott határidőn belül, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Főnyereményt átadni.

4.4.5. A Tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Főnyeremény átvételére, amennyiben a Főnyeremény nyertes vagy az előtte álló Tartaléknyertes a Főnyereményt nem veszi át, vagy a Pályázata bármely okból utóbb érvénytelenné válik, Pályázata nem felel meg a 2. pontban írt feltételeknek vagy a Főnyeremény nyertes a Játékból a pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.4.6. A Főnyeremény nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Főnyeremény átadására legkésőbb a 3.2 pontban megjelölt időtartamot követően 90 napon belül (vagyis 2020. július 2-ig) sor kerüljön.

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Főnyeremény nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Főnyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező a Főnyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben a Főnyeremény nyertes a Főnyereményt nem veszi át 2020. július 2-ig, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Főnyeremény készpénzre át nem váltható, és másra nem ruházható át.

5. ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT

Amennyiben a Nyertes és Főnyeremény nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt részvételi feltételeknek és így kizárásra kerül, vagy ha a Főnyeremény nyertes a Játékszabályzat 4.4.4. pontja szerinti Értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül az Értesítésben megjelölt elérhetőségek valamelyikén a Lebonyolítóval nem veszi fel a kapcsolatot a Főnyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében, úgy a Pályázat érvénytelenné válik és a Főnyereményt a Szervezőnek nem áll módjában átadni.

A Szervező a Napi nyeremények és Főnyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzat 2. pontjában írt személyi feltételeknek, valamint rosszul adja meg adatait, a feltöltött blokkja (Pályázata) adatait, vagy nem az 1. számú mellékletben felsorolt termékek vásárlásához tartozó blokkról készült fotót/másolatot küld be, illetve nem tesz eleget a jelen Játékszabályzatban meghatározott együttműködési kötelezettségének. Az adatok ellenőrzése a nyertesség igazolását követően, illetve a Főnyeremény sorsolását követően történik. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

Érvénytelen pályázat

Érvénytelen pályázatnak minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben:

7. A Játékos a Játékban való részvétellel:

- tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.
- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, továbbá nyertessége esetén nevét és lakóhelyét (kizárólag a településnév feltüntetésével) a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
- tudomásul veszi, hogy a Fődíj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
- tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 14. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni.
- Adatfeldolgozó: Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C II/11.)
- A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező vonatkozó érvényű adatkezelési nyilatkozata elolvasható a https://www.nestle.hu/info/yourdata weboldalon. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com email címen

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a korábban direktmarketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). A játékosnak promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a Szervező, Lebonyolító a promóció lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. A Szervező adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg.

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz). Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre az adatvédelmi felelősrészére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a DataProtectionOffice@nestle.com címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

8. ADÓZÁS

A Napi nyereményekhez és Főnyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, amennyiben a Nyertesek erre írásban felhatalmazzák a Szervezőt, és az ügyintézéshez szükséges adatokat a Szervező rendelkezésére bocsájtják. A Szervezőt a Napi nyereményekhez és Főnyereményekhez fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben Nyertesek és Főnyeremény nyertesek semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A Napi nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a www.nyerjanestlevel.hu/csokinyuszi weboldalon érhetők el.

A résztvevők kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik a nestle@bangbang.hu email címre, illetve a 1393 Budapest Pf. 341 levelezési címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a +36-1-610-8952 információs vonalon (elérhető: hétköznap 9:00 és 17:30 között).

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat pl. telefonszám, cím feltüntetése stb.), a Napi nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget és garanciát nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

9.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.nyerjanestlevel.hu/csokinyuszi Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált emailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.5. Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.nyerjanestlevel.hu/csokinyuszi domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a blokk beküldésébe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

9.7. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

9.8. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja

9.9. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog.

Budapest, 2020. március 03.
Nestlé Hungária Kft.
Szervező

Nestlé „Rázd fel a képzeleted!” nyereményjáték
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. számú melléklet

A promócióban résztvevő termékek listája:

Termék megnevezése
EAN kód
AFTER EIGHT ÉT NYUSZI 85G
40057606
AFTER8 CLASSIC ÉCS.DESSZ200G
7613032596668
AFTER8 CLASSIC ÉCS.DESSZ300G
5000426171518
BALATON BUMM 42G
7613034063946
BALATON BUMM FCS 42G
7613034986139
BALATON BUMM FÖLDIM.40G
7613034559777
BALATON Bumm Szabadon 30 g
7613038956893
BALATON CLASS. NÁPOLYI 30G
7613032201098
BALATON KAKAÓ ÉT BEVON. RUM 30G
7613032201050
BALATON KÓKUSZOS 28G
5941017012332
BALATON SZEMES CSOKI 33G
4600680007748
BALATON SZEMES CSOKIS 33G
4600680007731
BALATON TCS. NÁPOLYI 30G
7613032201074
BALATON ÚJ HULLÁM ÉT 33g
7613036267540
BALATON ÚJ HULLÁM TEJ33g
7613036262217
BALATON ÚJHULLÁM KÓKUSZOS 33 g
7613036262347
BALATON ÚJHULLÁM MOGYORÓS 33 g
7613036262194
BALATON ZEBRA 33G
7613036945943
BOCI JOGHURTÍZU KR.85g
7613036427982
BOCI AERO Nyuszi 100 g
59938835
BOCI BANÁNHAJÓ ÉTCSOKOLÁD85g
7613036105033
BOCI BUBIS TEJ-FEHÉRCSOK 90G
7613036878111
BOCI BUBORÉK TEJCSOKOLÁDÉ 90G
7613036878098
BOCI EPERTORTA TEJCSOKOL.90g
7613036104999
BOCI Étcsoki Mézeskalácsos 85g
7613037661415
BOCI Étcsoki Téli muffin 85 g
7613037661347
BOCI ÉTCSOKOLÁDÉ 90G
7613036173926
BOCI FEHÉR CSOKOLÁDÉ 90 G
7613036168755
BOCI HIMES TOJAS TEJCSOKI 40 G
59940821
BOCI HÚSVÉTI KOLLEKCIÓ18.5G
59945833
BOCI HÚSVÉTI ZSÁK 175G
7613037999235
BOCI KÓKUSZÍZU KRÉMMEL 90g
7613036428002
BOCI KÓKUSZOS TEJCSOKI 90 G
7613036205511
BOCI Melba AnanászosTöltött Étcsokoládé
7613038834665
BOCI Nyuszi 40 g
59919360
BOCI Nyuszi 70 g
7613036700856
BOCI Nyuszi Ét 70 g
7613036703338
BOCI Retro Tejcsokoládé
7613038607986
BOCI RIGÓJANCSI ÉTCSOKOLÁD90g
7613036105255
BOCI SBARACK-KEK SZ TEJCSOK.90G
7613036205955
BOCI SZTACSAT.FEHÉRCS 95G/90G
7613036196130
BOCI TARKA 90g
7613036428026
BOCI TEJ CSOKOLÁDÉ 90g
7613035991170
BOCI TEJ NYUSZI 90 G
59944058
BOCI TEJ TOJAS 60 G
59917991
BOCI TEJ TOJAS HENGERBEN 15 G
59945857
BOCI TEJCSOKI NYÚL 18.5G
59945840
BOCI TEJESKÁVÉ TEJCSOKOL.90g
7613036105279
BOCI TIRAMISU ÉTCSOKOLÁD85g
7613036105019
BOCI TÚRÓGOMBÓC ÉTCSOKOLÁD90g
7613036105293
KIT KAT 41,5 g
40052489
KIT KAT BITES 104g
3800020418093
KIT KAT BITES MOGY.VAJAS 104G
3800020414767
KIT KAT CHUNKY TEJ.OSTYA 40G
3800020412169
KIT KAT CHUNKY WHITE 40G
7613037251302
KIT KAT NYUSZI 29G
8000300395648
KIT KAT NYUSZI 3x29G
8000300395860
KIT KAT NYUSZI 66G
8000300395549
Kit Kat Nyuszi 85 g
40057583
KIT KAT RUBY 41,5G
42353737
KIT KAT ZSÁK 120G
7613036236034
KITKAT BITES WHITE 104G
7613036225533
KITKAT CHUNKY MOGYORÓVAJAS 42G
3800020411971
KITKAT Gold
4600680010779
KITKAT Matcha Zöld Tea
40114101
KITKAT Minis
5000189974579
KITKAT Senses Sós Karamellás
3800020441596
KITKAT Senses válogatás
3800020472989
KK CHUNKY KAR /MOGYORÓ 42G
3800020424223
L'ATELIER MAND CSOKI 115G
7613036583824
L'ATELIER NARANCSOS CSOKI 115G
7613036583848
L'ATELIER PRALINÉ MÁLNÁS 158G
7613037033151
L'ATELIER PRALINÉ MOGYORÓ 161G
7613037033021
L'ATELIER SÓS-KARAM CSOKI 115G
7613036583800
NESQUICK 21G TEJCSOKI SZELET
5998710925612
NESQUIK OSTYASZELET 26 g
7613036078627
NESQUIK TEJCSOKOLÁDÉ TOJÁS 15G
59945864
NESTLE CUPS PISZT.DESSZ.142g
8593893756113
NESTLÉ L'ATELIER ÉT TOJÁS100G
7613037771633
NESTLÉ L'ATELIER TEJ TOJÁS100G
7613037772302
Nestlé Nyuszi 70 g
7613036704489
NESTLE TEJ TOJAS 60 G
59917960
PARTY ÉT KAK.TORTABEV. 180G
8593893734753
PARTY TEJ TORTAB EVONÓ 90 G
7613033585005
PARTY TORTABEVON Ó ÉT 90G/100G
8593893734715
SMARTIES Csirke 100 g
59938811
SMARTIES DRAZSÉ DOBOZ 38G
7613034462961
SMARTIES HÁZIKÓ104G
7613037767551
SMARTIES HÚSVÉTI ZSÁK 169.3G
7613037787542
SMARTIES Minis
7613032705497
SMARTIES TEJ NYUSZI 3*18.5G
41007570
SMARTIES TEJ NYUSZI 85G
41007563
SMARTIES TEJ NYUSZI175G
59945765
SMARTIES TEJ NYUSZI18.5G
59945703
SMARTIES TEJ NYUSZI50G
7613037781359
SMARTIES TEJ ÓRIÁS TOJÁS 200G
7613036677622
SMARTIES TEJ TOJÁS 50G
59945741
SMARTIES TEJCSOK.CSIRKE18.5G
59945871
SMARTIES TEJTOJÁS MIX6X17.5G
7613035925465
SMARTIES TOJAS HENGERBEN17,5G
59945888
SMARTIESHÚSVÉTI KOLLEKCI149.5G
7613037892611

Nestlé „Rázd fel a képzeleted!” nyereményjáték
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

2. számú melléklet

A promócióban résztvevő TESCO üzletek listája:

Bolt neve
Város
HM MEZOKOV
Mezőkövesd
HM OZD
Ózd
HM KESZTHE
Keszthely
HM VARPALO
Várpalota
HM MATESZA
Mátészalka
HM KAZINCB
Kazincbarcika
HM SATORAL
Sátoraljaújhely
HM BUD-SOR
Soroksári út (Svedex)
HM BUD-HEN
Újbuda
HM NAGYKOR
Nagykőrös
HM TATA
Tata
HM KORMEND
Körmend
HM KARCAG
Karcag
HM BP AREN
Aréna Pláza
HM VECSES
Vecsés
HM BONYHAD
Bonyhád
HM DOMBOVA
Dombóvár
HM OROSZLA
Oroszlány
HM BALASSA
Balassagyarmat
HM MISKO M
Miskolc-Avas
HM BALABOG
Balatonboglár
HM DABAS
Dabas
HM HATVAN
Hatvan
HM BP BECS
Bécsi út
HM GYULA
Gyula
HM KECS.IZ
Kecskemét 5k
HM HAJDUSZ
Hajdúszoboszló
HM SZEG.SZ
Szeged Shell
HM TOKOL
Tököl
HM MARCALI
Marcali
HM SARVAR
Sárvár
HM SZIGETV
Szigetvár
HM SZERENC
Szerencs
HM BUDAKES
Budakeszi
HM SARBOGA
Sárbogárd
HM DUNAHAR
Dunaharaszti
HM BERETTY
Berettyóújfalu
HM DUNAKES
Dunakeszi Göd
HM MOHACS
Mohács
HM MONOR
Monor
HM NAGYATA
Nagyatád
HM BALAFUR
Balatonfüred
HM BP GARA
Garam
HM VAC
Vác
HM BICSKE
Bicske
HM TISZAFU
Tiszafüred
HM PECS KI
Pécs 5K (kertváros)
HM NYIRBAT
Nyírbátor
HM DKESZFO
Dunakeszi-Fót
HM BP-KOKI
Kőbánya-Kispest
HM KOSZEG
Kőszeg
HM POLUS
Pólus
HM FOGARAS
Fogarasi
HM KAPOSV
Kaposvár
HM SZEGED
Szeged(Rókus)
HM SZFEHÉ
Székesfehérvár
HM NYIREGY
Nyíregyháza
HM MISKOLC
Miskolc
HM DEBRECE
Debrecen 11K
HM PÉCS
Pécs
HM KECSKEMET
Kecskemét
HM EGER
Eger
HM SZHELY
Szombathely
HM VESZPREM
Veszprém
HM BUDAORS
Budaörs
HM SOPRON
Sopron
HM MEGAPAR
Megapark
HM NAGYKAN
Nagykanizsa
HM PESTI U
Pesti út
HM GYÕR
Győr
HM BÉKÉS
Békéscsaba
HM TATABÁ
Tatabánya
HM SZEKSZ
Szekszárd
HM ZALAEGE
Zalaegerszeg
HM HÓDMEZ
Hódmezővásárhely
HM ESZTERG
Esztergom
HM VACI UT
Váci út
HM BAJA
Baja
HM SIÓFOK
Siófok
HM MOSON
Mosonmagyaróvár
HM CEGLED
Cegléd
HM OROS
Orosháza
HM DUNAUJV
Dunaújváros
HM CAMPONA
Campona
HM GODOLLO
Gödöllő
HM GYONGYO
Gyöngyös
HM PÁPA
Pápa
HM KISKUN
Kiskunhalas
HM SALGO
Salgótarján
HM AJKA
Ajka
HM SZEKE P
Székesfehérvár Palota
HM JASZBE
Jászberény
HM KOMAROM
Komárom
HM KISVARD
Kisvárda
HM PAKS
Paks
HM SZENTES
Szentes
HM SZAZH
Százhalombatta
HM KOMLO
Komló
HM TISZA
Tiszaújváros
HM KALOCSA
Kalocsa
HM KISKORO
Kiskőrös
HM CSEPEL
Csepel
HM TAPOLCA
Tapolca
HM SZARVAS
Szarvas
HM CSORNA
Csorna
HM SIKLOS
Siklós
HM KISKUNF
Kiskunfélegyháza
HM SZOLNOK
Szolnok
HM MAKO
Makó
HM ERD
Érd
HM PECS 3
Pécs3
HM DEBR.AI
Debrecen Airport

Az áruházak aktuális elérhetősége megtalálható a www.tesco.hu oldalon.