Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Játékszabályzat

 1. 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

  A FELIX 2020 Országos fogyasztói promóció (a továbbiakban: Játék) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) (a továbbiakban: Szervező).

  A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. II./11.) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

 2. 2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS A JÁTÉK MENETE

  • 2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban megjelölt időtartama alatt,

  • 2.1.1. a Nestlé Hungária Kft. által forgalmazott 1.sz. mellékletben meghatározott FELIX márkájú állateledelt vásárol valamely magyarországi kiskereskedelmi partner üzletben, valamint a 2. sz. mellékletben meghatározott online webshopon, a 2. sz. mellékletben meghatározottak szerint, mely vásárlással pontokat gyűjt az alábbiak szerint

  • (i) 4x100 gramm vagy 4x80 gramm FELIX állateledel: 1 pont

   (ii) 12x100 gramm vagy 12x80 gramm FELIX állateledel: 4 pont

   (iii) 24x100 gramm vagy 44x100 gramm FELIX állateledel: 10pont

 3. 2.1.2 majd elektronikus úton regisztrál a www.nyerjanestlevel.hu/felix domain alatt lévő weboldalon (továbbiakban: Weboldal), és feltölti a vásárlást igazoló nyugtán található 11 jegyű AP/APA kódot ((pl. AP123456789, vagy APA12345678)), vagy számlaszámot vagy számlaazonosítót, valamint a vásárlás dátumát és pontos időpontját (év, hónap, nap, óra és perc), a vásárolt 1. számú mellékletben felsorolt FELIX márkájú terméket, illetve annak mennyiségét és az eredeti blokkról vagy számláról készült fotót (továbbiakban: Pályázat). A Játékos az első Pályázat alkalmával köteles e-mail címének és teljes nevének megadásával regisztrálni (továbbiakban: Regisztráció). A Játékos a sikeres pályázat beküldését követően válik jogosulttá a vásárlásával megszerzett pontok összegére. Sikeres pályázat beküldését követően a Játékos automatikus visszaigazoló elektronikus üzenetet kap (továbbiakban: Visszaigazolás).

 4. A Játékban azon Pályázatok, amelyeknél a vásárlást igazoló blokkon nincs feltüntetve tételesen a termékek megnevezése (gyűjtőblokkok), melyből egyértelműen megállapítható lenne, hogy a termék az 1. számú mellékletben felsorolt FELIX márkájú termékek valamelyike, abban az esetben vehetnek részt, ha a gyűjtőblokkot annak kiadója (az adott áruház erre felhatalmazott alkalmazottja/vezetője) az áruház hivatalos pecsétjével és saját aláírásával ellátja, és kézzel írva feltűnteti rajta megvásárolt termékek nevét és kiszerelését.

 5. Amennyiben a vásárlást igazoló blokk nem rendelkezik a Pályázathoz szükséges AP/APA kóddal (számlák esetében), a Pályázat beküldése érvénytelen. A Játékban AP/APA kóddal rendelkező blokkok vehetnek részt, valamint a 2. sz. mellékletben meghatározott online webshopon történt vásárlásról kapott számlák

 6. 2.1.3. 20 (húsz) pont összegyűjtését követően a Játékosok részt vesznek a főnyeremény sorsoláson. A főnyeremény nyertes blokkok vagy számlák érvényességének az ellenőrzése legkésőbb 2 (két) munkanapon belül történik meg. A nyertes blokkja vagy számlája jóvágyásra és/vagy (érvénytelenség esetén) elutasításra kerülhetnek, melyről a nyertes elektronikus levelezés formájában kap értesítést.

 7. 2.1.4. A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a Honlapon feltöltésre került vásárlási nyugtákat sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és azt a Szervező ez irányú kérése esetén a Szervezőnek vagy Lebonyolítónak bemutatni, amely a nyeremény átvételének előfeltétele lehet.

 8. 2.1.5. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. A Játék folyamán egy nyugta csak egyszer pályázhat, azaz a nyugtán szereplő AP-kód/számlaszám/számlaazonosító és a vásárlás időpontja csak egyszer számít érvényes Pályázatnak, azaz, ha ugyanaz a blokk/számla kétszer vagy többször is feltöltésre kerül a megadott Honlap felületen, a második, illetőleg többszöri nevezések kizárásra kerülnek. A Játékszabályzat 2.1 pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére ugyanakkor utólag, nyertes Játékosonként kerül sor.

 9. 2.1.6. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a Weboldalon. Egy Játékos a Játék időtartama alatt korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. A Játék folyamán egy nyugta csak egyszer pályázhat, azaz a nyugtán szereplő AP-kód és a vásárlás időpontja csak egyszer számít érvényes Pályázatnak, azaz, ha ugyanaz a blokk kétszer vagy többször is feltöltésre kerül a megadott Honlap felületen, a második, illetőleg többszöri nevezések kizárásra kerülnek. A Játékszabályzat 2.1 pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére ugyanakkor utólag, nyertes Játékosonként kerül sor.

 10. 2.1.7. A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. Fogyasztói szolgálatunknak a játékos helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni (online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési és részvételi szabályzat megismerésével egyidejűleg).

 11. 2.1.8. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó blokkok és számlák illetve Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.
  Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.
  Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk vagy számla eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

 12. 2.2. A játékban a Bang Bang Ideas Kft., Nestlé Hungária Kft., a POPART Reklámügynökség Kft., valamint a GLS Hungary Kft. alkalmazottai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 13. 2.3. Minden bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlási blokkal vagy számlával beadott Pályázat érvénytelen, és nem vehet részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázat érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

 14. 2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 15. 2.5. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 16. 2.6. A Játékosok kizárólag a saját személyes adataikkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját személyes adataival vesz részt a Játékban, a Játékkal kapcsolatos, személyes adatokból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 17. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

  • 3.1. A Játékban a 2020. március 2. 00 óra 00 perc és 2020. április 30. 23 óra 59 perc között vásárolt Termékek és kiadott blokkok vagy számlák vesznek részt.

  • 3.2. Pályázatot beküldeni 2020. március 2. 10 óra 00 perctől 2020. május 08. 17 óra 00 percig lehet.

  • A Játékosok a Regisztráció után tölthetnek fel Pályázatot.

  • A megadott határidő a Pályázat beérkezésének határidejét jelenti. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Játék időtartama alatt a Lebonyolító rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.

 18. 4. A PONTOK BEVÁLTÁSA, A NYEREMÉNYJÁTÉK SORÁN MEGSZEREZHETŐ, ILLETVE MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK

  • 4.1. A Játékos jogosult a 3.2. pontban meghatározott időszakban összegyűjtött Pontjainak beváltását azonnali ajándékokra (továbbiakban: Azonnali nyeremény) kérvényezni a Weboldalon keresztül (továbbiakban: Pontbeváltás). A Pontbeváltás igényét a Játékos a Pályázat beküldését követően kapott Visszaigazolásban lévő paraméterezett linkre való kattintással kérvényezheti a 3.2 pontban megadott időtartam alatt, de legkésőbb a 4. pontban meghatározott, rendelkezésre álló Azonnali nyeremények készletének erejéig. A Játékos a Visszaigazolás újbóli kiküldését saját részére a Weboldalon keresztül bármikor kérvényezheti. A Játékos a Pontbeváltás alkalmával jogosult egyszerre több nyereményre is beváltani pontjait. Az Azonnali nyeremények kizárólag a 4. pontban megjelölt készlet erejéig érhetők el. A Játékos a rendelkezésre álló készletek mennyiségéről és a már átadott Azonnali nyeremények mennyiségéről a Weboldalon tájékozódhat. A nyilvánosságra hozatal során az Azonnali nyeremények nyerteseinek neve nem kerül közzétételre.

  • 4.2.1. A legalább 20 (húsz) pontot elért Játékosok az alábbi Azonnali nyereményre kérvényezhetnek Pontbeváltást a készlet erejéig:

  • FELIX kerámia bögre, választható mintával

  • Porcelán teásbögre
   Használati utasítás: Az első használat előtt, valamint minden használat után mossa el.
   Mosogatógépbe és mikrohullámú sütőbe is helyezhető.
   Származási hely: Portugália

  • Egy Játékos a Játék időtartama alatt maximum 3 db bögrét nyerhet. A Játékban összesen 2500 db bögre vesz részt nyereményként.

  • 4.2.2. A legalább 40 (negyven) pontot elért Játékosok az alábbi Azonnali nyereményre kérvényezhetnek Pontbeváltást a készlet erejéig:

  • FELIX esernyő

  • Összecsukható esernyő, tokkal
   Anyaga: 210T poliészter, akril rúd, műanyag vég
   Tisztítás: kissé benedvesített kendővel
   Származási hely: Hollandia

  • Egy Játékos a Játék időtartama alatt maximum 3 db esernyőt nyerhet. A Játékban összesen 1500 db esernyő vesz részt nyereményként.

  • 4.2.3. A legalább 100 (száz) pontot elért Játékosok az alábbi Azonnali nyereményre kérvényezhetnek Pontbeváltást a készlet erejéig:

  • Nescafé® Dolce Gusto®Infinissima kávéfőzőgép

  • MANUÁLIS
   Ez az automata kapszulás kávéfőző rendkívül könnyen használható – egyszerűen helyezd be a kiválasztott kapszulát és a kar egyszerű elmozdításával nagyszerű italt készíthetsz ízlésednek megfelelően.

  • KOMPAKT
   Az Infinissima kávéfőzőgép karcsú kialakításának köszönhetően csak 16 cm széles, a legkisebb helyen is elfér (Sz 16 cm × Ma 30,5 cm × Mé 24 cm), víztartályának kapacitása 1,2 liter.

  • MAGAS NYOMÁS
   A kávéfőző magas nyomásának köszönhetően (akár 15 bar) kiváló minőségű kávét készíthetsz sűrű, zamatos krémmel, vagy tökéletes tejhabbal.

  • OKOS KAPSZULA
   A hermetikusan lezárt, okos kapszuláknak köszönhetően, melyek tökéletesen igazodnak a készülék nyomásához az ital típusának megfelelően, mindig a lehető legjobb eredményt érheted el.

  • ENERGIATAKARÉKOS
   Mindössze 30 másodperc alatt eléri az ideális hőmérsékletet, 5 perc tétlenség után pedig kikapcsol.

  • FORRÓ ÉS HIDEG ITAL FUNKCIÓ
   A kapszulakínálat forró és hideg italok széles skáláját tartalmazza, melyek minden igényt kielégítve biztosítanak változatosságot a mindennapokban.

  • Gépgyártó

   Krups®

   Touch technology

   Nem

   Víztartály űrtartalma

   1.2 l

   Használt kapszulák tartója

   Nem

   Kapszulatartó

   Nem

   Krómozott kar

   Nem

   Acél csöpögtető

   Nem

   LCD-képernyő

   Nem

   Mechanikus kar

   Nem

   Görgetőkerék

   Nem

   Súly

   ~2.65 kg

   Gép áramfogyasztása

   1500 W

   Feszültség

   230 V, 50 Hz

   Garancia

   2 év

  • Egy Játékos a Játék időtartama alatt maximum 1 db kávéfőzőgépet nyerhet. A Játékban összesen 150 db kávéfőzőgép vesz részt nyereményként.

  • 4.3.1. A Lebonyolító az Azonnali nyeremény nyertesét a Pontbeváltást követően legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (továbbiakban: Értesítés). A Szervező és a Lebonyolító a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Játékos. Amennyiben a Szervező és a Lebonyolító megállapítja a Játékos jogosultságát az Azonnali nyereményre, úgy az adott Játékost nyertesnek tekinti (továbbiakban Nyertes). Amennyiben a Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül vagy a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a Játékos nem felel meg a 2. pontban meghatározott feltételeknek a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Játékos jogosultságát az Azonnali nyereményre megtagadja. Amennyiben Lebonyolító a Nyertest a regisztrációkor a Profilban megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető.

  • 4.3.2. Az Azonnali nyereményeket a Lebonyolító futárszolgálattal juttatja el az adott Nyertesnek a Játékos által a Pontbeváltás kérvényezésekor megadott magyarországi címre. A futárszolgálat a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg a Pontbeváltásra való jogosultság visszaigazolását követően. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Azonnali nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában foglaltak szerint sor kerüljön. Ha a Játékos jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget és így az Azonnali nyeremény átadása a Nyertes részére meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Amennyiben az Azonnali nyeremény visszaérkezik a Lebonyolítóhoz (nem kereste, ismeretlen cím, elégtelen cím vagy egyéb megjelöléssel) a Szervező az Azonnali nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

  • A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy az Azonnali nyeremény átadására legkésőbb a 3.2. pontban megjelölt időtartamot követően 90 napon belül (vagyis 2020. augusztus 5-ig) sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag az Azonnali nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező az Azonnali nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  • Amennyiben a Nyertes az Azonnali nyereményt nem veszi át 2020. augusztus 5-ig, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

  • Az Azonnali nyeremények átadása legkésőbb, a Játékszabályban írtak szerint, a Nyertes utolsó értesítésétől számított 90 napon belül, de amennyiben a Nyertesnek a Játékszabályban írtak szerint valamilyen okból nem lehet átadni az Azonnali nyereményt, úgy a legutolsó tartaléknyertes értesítését követően is legkésőbb 2020. szeptember 30-ig meg kell, hogy történjen.

  • Az Azonnali nyeremények kézbesítése során a kiszállító futár a csomag átvételéért nem jogosult pénzt kérni. Amennyiben erre mégis sor kerül, Szervező felhívja a Nyertes figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át és jelentse ezt a felix@bangbang.hu e-mail címen, valamint az Azonnali nyereményt a futárral vitesse be a területileg hozzá tartozó letéti központba. Ez esetben az Azonnali nyereményt a futárszolgálat ismételten, díjmentesen kiszállítja a Nyertes részére.

  • Amennyiben az Azonnali nyeremény a kiszállítás során megsérül, Szervező felhívja a Nyertes figyelmét, hogy a csomagot ne vegye át, hanem a futárral vetessen fel erről jegyzőkönyvet a helyszínen és a csomagot küldje vissza Lebonyolító részére az ügy kivizsgálása érdekében. A csomag átvételét követően vagy jegyzőkönyv hiányában Szervező és Lebonyolító a nyereményre vonatkozóan reklamációt nem fogad el.

  • Az Azonnali nyeremények készpénzre át nem válthatók.

  • 4.4.1. A legalább 20 (húsz) pontot elért Játékosok részt vesznek a Játék fődíjának (továbbiakban: Főnyeremény) sorsolásán is. A Játék ideje alatt összesen 1 (egy) darab főnyeremény (nyertes) kerül kisorsolásra (továbbiakban: Főnyeremény nyertes).

  • A játékos növelheti esélyét a Főnyeremény sorsolásán egyenesen arányosan, ha a Főnyereményhez szükséges minimális pontok többszörösét szerzi meg.

  • Megszerezhető Főnyeremény:

   • 1 db Fiat 500 Hybrid személyautó, Lounge felszereltség
   • További részletek: www.fiat.hu
  • A nyereményautó színe nem opcionális, a promócióban megjelent változat csak illusztráció, a színváltoztatás és a nyereményautó típusának, valamint felszereltségének megváltoztatási jogát a Szervező fenntartja.

  • Szervező vállalja, hogy a gépkocsi átadásának részét képező forgalomba helyezési díjat, a forgalmi engedélyt és a törzslapot, a vagyonszerzési illetéket, SZJA kötelezettséget a nyertes helyett megfizeti.

  • 4.4.2. A Főnyeremény sorsolás időpontja és menete: 2020. május 15. 14:00 A sorsolás helyszíne: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 51/A – Dr.Kardos Ferenc Közjegyzői Irodája, a sorsolás közjegyző jelenlétében történik. A sorsoláson 1 (egy) fő főnyeremény nyertes mellett 5 (öt) fő tartaléknyertes (továbbiakban: Tartaléknyertes) is kisorsolásra kerül. A Tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válhatnak Főnyeremény nyertessé, amennyiben az eredeti Főnyeremény nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelenné válik. A Tartaléknyertesek aktiválása sorsolási sorrendben történik. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás lebonyolításának menetét minden esetben a Lebonyolító jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás során.

  • A Szervező jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Főnyeremény nyertes.

  • A Lebonyolító a sorsolás eredményét 2020. május 25-én a www.nyerjanestlevel.hu/felix weboldalon teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a Főnyeremény nyertes neve kerül közzétételre.

  • 4.4.3. Amennyiben a Főnyeremény nyertes Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül vagy a Főnyeremény átadására azért nem kerül sor, mert a Főnyeremény nyertes nem felel meg a 2. pontban meghatározott feltételeknek a Szervező fenntartja a jogot a Főnyeremény kézbesítésének megtagadására.

  • 4.4.4. A Lebonyolító a Főnyeremény nyertesét legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) naptári napon belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (továbbiakban: Értesítés). A Főnyeremény nyertes az emailben szereplő elérhetőségen köteles az Értesítést követő 5 (öt) naptári napon belül visszaigazolni az Értesítést, és felvenni a kapcsolatot a Lebonyolítóval a Főnyeremény átadásának egyeztetése céljából, mely személyesen, egy előre közösen egyeztetett nyilvános helyszínen és időpontban fog megtörténni, ellenkező esetben a Főnyeremény nyertes Pályázata kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben Lebonyolító a Főnyeremény nyertest a regisztrációkor a Profilban megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Főnyeremény nyertes az értesítésre nem reagál a megadott határidőn belül, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Főnyereményt átadni.

  • 4.4.5. A Tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Főnyeremény átvételére, amennyiben a Főnyeremény nyertes vagy az előtte álló Tartaléknyertes a Főnyereményt nem veszi át, vagy a Pályázata bármely okból utóbb érvénytelenné válik, Pályázata nem felel meg a 2. pontban írt feltételeknek vagy a Főnyeremény nyertes a Játékból a pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

  • 4.4.6. A Főnyeremény nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Főnyeremény átadására legkésőbb a 3.2 pontban megjelölt időtartamot követően 90 napon belül (vagyis 2020. augusztus 5-ig) sor kerüljön.

  • Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Főnyeremény nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Főnyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

  • A Szervező a Főnyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  • A Főnyeremény nyertes a részvétellel hozzájárul, és vállalja, hogy nyertessége esetén a játék szervezőjével ajándékozási szerződést kössön a főnyeremény vonatkozásában.

  • Amennyiben a Főnyeremény nyertes a Főnyereményt nem veszi át 2020. augusztus 5-ig, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

  • A Főnyeremény készpénzre át nem váltható, és másra nem ruházható át.

 19. 5. ÉRVÉNYTELEN PÁLYÁZAT

  • Amennyiben a Nyertes és Főnyeremény nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt részvételi feltételeknek és így kizárásra kerül, vagy ha a Főnyeremény nyertes a Játékszabályzat 4.4.4. pontja szerinti Értesítés kézhezvételétől számított legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül az Értesítésben megjelölt elérhetőségek valamelyikén a Lebonyolítóval nem veszi fel a kapcsolatot a Főnyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében, úgy a Pályázat érvénytelenné válik és a Főnyereményt a Szervezőnek nem áll módjában átadni.

  • A Szervező az Azonnali nyeremények és Főnyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzat 2. pontjában írt személyi feltételeknek, valamint rosszul adja meg adatait, a feltöltött blokkja vagy számlája (Pályázata) adatait, vagy nem az 1. számú mellékletben felsorolt FELIX termékek vásárlásához tartozó blokkról vagy számláról készült fotót/másolatot küld be, illetve nem tesz eleget a jelen Játékszabályzatban meghatározott együttműködési kötelezettségének. Az adatok ellenőrzése a Pontbeváltást követően, illetve a Főnyeremény sorsolását követően történik. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

  • Érvénytelen pályázat

   Érvénytelen pályázatnak minősül különösen de nem kizárólagosan, amennyiben:

   • A Pályázó nem töltötte be a 18. életévét.
   • A Pályázó nem magyar állampolgár.
   • Amennyiben a Regisztráló nem természetes személy.
   • Amennyiben a Regisztráló nem természetes személy.
   • A Pályázó rosszul adja meg a feltöltött blokkja vagy számlája (Pályázat) adatait., vagy nem az 1. számú mellékletben felsorolt FELIX termékek vásárlásához tartozó blokkról vagy számláról készült fotót/másolatot küld be.
   • A Pályázó a Szervező, a Lebonyolító, vagy a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek alkalmazottja, vagy mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója.
   • Amennyiben a Pályázó Főnyeremény esetében az email-es nyeremény értesítést követően 5 naptári napon belül nem jelzi igényét a Szervező vagy Lebonyolító felé a www.nyerjanestlevel.hu/felix oldalon található email-es, vagy levelezési elérhetőségén. (Levelezés esetén a levél feladási dátuma az irányadó.)
   • A Nyertes a Regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, és az Azonnali nyeremény átadása ennek következményében meghiúsul.
   • A Játékos kérelmezi a Szervezőtől, vagy Lebonyolítótól az adatkezelésének megszüntetését.
   • A Nyertes bizonyíthatóan csoportos összejátszással vesz részt a Játékban, vagyis egy regisztrációval több személy is játszik.
   • Amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2.3. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon hamisítja vagy manipulálja a vásárlást igazoló blokkokat vagy számlákat, és/vagy csalást követ el.
   • Amennyiben a Játékos nem veszi át két alkalommal az Azonnali nyereményét.
   • Amennyiben a Játékos már elérte a 4. pontban meghatározott megnyerhető ajándékok maximális mennyiségét
   • Játékos bármilyen olyan magatartást tanúsít, mely bármilyen módon sérti a jelen Részvételi és Adatkezelési szabályzatban foglaltakat.
 20. 7. A Játékos a Játékban való részvétellel:

  • - tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.
  • - feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, továbbá nyertessége esetén nevét és lakóhelyét (kizárólag a településnév feltüntetésével) a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
  • - tudomásul veszi, hogy a Fődíj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
  • - feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
  • - kijelenti és szavatol azért, hogy amennyiben a nyereményt felajánlja közeli hozzátartozója részére, nyilatkozni arról, hogy a közeli hozzátartozó személyes (kapcsolattartási) adatait a Szervező rendelkezésére bocsátani jogosult
  • - tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 14. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni.
  • - Adatfeldolgozó: Bang Bang Ideas Kft. (székhely: 2096 Üröm, Tücsök köz 1/C. II./11.)
  • - A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező vonatkozó érvényű adatkezelési nyilatkozata elolvasható a https://www.nestle.hu/info/yourdata weboldalon. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com email címen.
  • Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a korábban direktmarketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).
   A játékosnak promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a Szervező, Lebonyolító a promóció lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. A Szervező adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg.
   Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az
   adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:
   a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
   b) személyes adatai helyesbítését, és
   c) személyes adatai törlését (zárolását).

  • Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz). Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

  • Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a DataProtectionOffice@nestle.com címre.

  • Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

  • Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

  • Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
   Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5
   Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   Telefon:+36 (1) 391-1400
   Fax: +36 (1) 391-1410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Honlap: www.naih.hu

 21. 8. ADÓZÁS

  • Az Azonnali Nyereményekhez és Főnyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, amennyiben a Nyertesek erre írásban felhatalmazzák a Szervezőt, és az ügyintézéshez szükséges adatokat a Szervező rendelkezésére bocsájtják. A Szervezőt az Azonnali Nyereményekhez és Főnyereményekhez fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben Nyertesek és Főnyeremény Nyertes semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. Az Azonnali Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli.

 22. 9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

  • A Játékról részletes információk a www.nyerjanestlevel.hu/felix weboldalon érhetők el.

  • A résztvevők technika jellegű kérdéseiket, illetve panaszaikat elküldhetik a felix@bangbang.hu email címre, illetve a 1393 Budapest Pf. 341. levelezési címre, vagy felvehetik a kapcsolatot a +36-1-610-8952 információs vonalon (elérhető: hétköznap 9:00 és 17:30 között).

  • A játékkal és termékkel kapcsolatos kérdések vagy észrevételek esetén a Nestlé Fogyasztói Szolgálatát kereshetik a résztvevők:

  • E-mail: info@hu.nestle.com
   Posta: 1388 Budapest, Pf. 85.
   Telefon: 06 80 442 881 (H-P: 8:00 és 17.00 között)

 23. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  • 10.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat pl. telefonszám, cím feltüntetése stb.), az Azonnali nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

  • 10.2. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget és garanciát nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét, ajándékát nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amennyiben az átvételre azért nem kerül sor, mert a csomag sérülése folytán a Nyertes annak átvételét megtagadja.

  • 10.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.nyerjanestlevel.hu/felix Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, ajándékaikat, illetve a fődíjakat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  • 10.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált emailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

  • 10.5. Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

  • 10.6. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.nyerjanestlevel.hu/felix domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a blokk vagy számla beküldésébe, stb. a játékos azonnali kizárását eredményezi.

  • 10.7. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

  • 10.8. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja

  • 10.9. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog

  • Budapest, 2019. december 09.
   Nestlé Hungária Kft.
   Szervező

 24. 1. számú melléklet

  A promócióban résztvevő termékek listája:

  7613033735837 FELIX FANTASTIC Nyúllal/Báránnyal aszpikban nedves macskaeledel 4x100g
  7613033019425 FELIX FANTASTIC Marhával/Csirkével aszpikban nedves macskaeledel 4x100g
  7613033017391 FELIX FANTASTIC Lazaccal/Lepényhallal aszpikban nedves macskaeledel 4x100g
  7613034095060 FELIX FANTASTIC Csirkével és paradicsommal/Marhával és sárgarépával aszpikban nedves macskaeledel 4x100g
  7613034095930 FELIX FANTASTIC Lazaccal és cukkinivel/Pisztránggal és zöldbabbal aszpikban nedves macskaeledel 4x100g
  7613033736285 FELIX FANTASTIC Junior Csirkével/Lazaccal aszpikban nedves macskaeledel 4x100g
  7613036151641 FELIX FANTASTIC DUO Házias válogatás aszpikban nedves macskaeledel 4x100g
  7613036151627 FELIX FANTASTIC DUO Halas válogatás aszpikban nedves macskaeledel 4x100g
  7613034629494 FELIX SENSATIONS JELLIES Házias válogatás aszpikban nedves macskaeledel 4x100g
  7613034629517 FELIX SENSATIONS JELLIES Halas válogatás aszpikban nedves macskaeledel 4x100g
  7613034966162 FELIX SENSATIONS SAUCES Házias válogatás szószban nedves macskaeledel 4x100g
  7613034966513 FELIX SENSATIONS SAUCES Halas válogatás szószban nedves macskaeledel 4x100g
  7613034095916 FELIX FANTASTIC Házias válogatás aszpikban nedves macskaeledel 12x100g
  7613034094650 FELIX FANTASTIC Halas válogatás aszpikban nedves macskaeledel 12x100g
  7613034429483 FELIX FANTASTIC Házias válogatás, zöldségekkel aszpikban nedves macskaeledel 12x100g
  7613037688856 FELIX FANTASTIC Junior Vegyes válogatás aszpikban nedves macskaeledel 12x100g
  7613036149228 FELIX FANTASTIC DUO Házias válogatás aszpikban nedves macskaeledel 12x100g
  7613036994767 FELIX FANTASTIC DUO Házias válogatás zöldséggel aszpikban nedves macskaeledel 12x100g
  7613034966575 FELIX SENSATIONS JELLIES Vegyes válogatás aszpikban nedves macskaeledel 12x100g
  7613035469587 FELIX SENSATIONS SAUCES Házias válogatás szószban nedves macskaeledel 12x100g
  7613035866782 FELIX FANTASTIC Házias válogatás nedves macskaeledel 24x100g
  7613035970236 FELIX SENSATIONS JELLIES Házias válogatás aszpikban nedves macskaeledel 24x100g
  7613036149860 FELIX FANTASTIC Vegyes válogatás aszpikban nedves macskaeledel 44x100g (35+9 tasak ajándék)
  7613038644073 FELIX SHREDS Halas válogatás szószban nedves macskaeledel 4x80g
  7613038644257 FELIX SHREDS Házias válogatás szószban nedves macskaeledel 4x80g
  7613038643861 FELIX SHREDS Házias válogatás szószban nedves macskaeledel 12x80g
  7613038645704 FELIX SHREDS Vegyes válogatás szószban nedves macskaeledel 12x80g
 25. 2. számú melléklet

  A promócióban résztvevő online áruházak listája:

  • • TESCO-GLOBAL Zrt.
   TESCO online áruházban történt rendelés esetén AP-kóddal ellátott blokkot kapnak a vásárlók.
  • • AUCHAN Magyarország Kft.
   A kódfeltöltésnél kérjük adja meg a számlán szereplő „Rendelés száma” melletti betűkből és számokból álló kódot (például: 2020-03-25-GG5T), illetve a vásárlás időpontjának a számla keltét.
  • • SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
   A kódfeltöltésnél kérjük adja meg a számlán szereplő „Számla sorszáma” melletti 10 karakteres számsort, illetve a vásárlás időpontjának a számla keltét.
  • • Petissimo Kft.
   A kódfeltöltésnél kérjük adja meg a számlán szereplő „Számlaszám” melletti betűkből és számokból álló kódot (például: HAG-2020-W-012345), illetve a vásárlás időpontjának a számla keltét.
  • • eMAG – Dante International Kft.
   A kódfeltöltésnél kérjük adja meg a számlán szereplő „Rendelés száma” melletti 10 karakteres számsort, illetve a vásárlás időpontjának a számla keltét.
  • • Kifli.hu Shop Kft.
   A kódfeltöltésnél kérjük adja meg a számlán szereplő „Rendelés száma” melletti 10 karakteres számsort, illetve a vásárlás időpontjának a számla keltét.