Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Játékszabályzat

Nestlé Hungária Kft.
SPAR csoport fogyasztói játék hivatalos szabályzata
(a továbbiakban „Játékszabályzat/Szabályzat”)

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1. A Nestlé Hungária Kft.,mint az alábbi termékvásárláshoz kötött fogyasztói promóciós Játék (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., cégjegyzékszám: 01-09-267926, adószám: 10571086-2-44), a továbbiakban: Nestlé Hungária Kft., vagy Szervező”) kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakó – vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek rész, akik a Játékban résztvevő üzletekben, azaz bármely magyarországi SPAR csoportba tartozó, az 1.3. pontban felsorsolt kereskedelmi üzletekben, vagy a SPAR online shopjában: a https://www.spar.hu/onlineshop/ oldalon, legalább 1 db (egy darab) a jelen játékszabályzat I. sz. melléklete által tartalmazott, a Játékban résztvevő Nestlé L’ATELIER táblás vagy praliné terméket vásárolnak a Játék 5.1. pontban rögzített időtartama alatt, és regisztrálják az 1.6. pont szerinti személyes adataikat a https://www.nyerjanestlevel.hu/ oldalon, valamint a pályázat feltöltéskor vásárlást igazoló blokkon szereplő AP kódot, Tranzakciós kódot vagy számlakiállítás esetén a számlaszámot (ide értve az online vásárlás esetén a rendelési dokumentumot, az e-mailben kapott számla számát is) a vásárlás időpontjával (év, hónap, nap, óra, perc), a vásárlás helyével, valamint a megvásárolt termék (blokkon is feltüntetett) megnevezéssel együtt feltöltik a fenti weboldalon található, Kódfeltöltés menüpontban (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). A vásárlást igazoló blokkon/számlán egyértelműen, a pénztárgép általi megnevezés alapján beazonosíthatónak kell lennie, hogy melyik tétel/mely tételek a Játékban részt vevő, megvásárolt Nestlé L’ATELIER termékek. A termék azonosítására nem alkalmas blokk feltöltése (pl. más megnevezés szerepel a blokkon terméknév helyett) érvénytelen Pályázatnak minősül és kizárásra kerül a Játékból. Figyelem: a Pályázat csak a jelen pontban meghatározott valamennyi adat maradéktalan és helyes megadása esetén érvényes!

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

1.2. Az AP-kód egy egyedi pénztárgép-azonosító jel, amely az AP betűkkel kezdődik. Az utána feltüntetett 9 karakter maga az egyedi azonosító (minta számsor: APA03100011). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló tételes blokkon a legutolsó sorban megtalálható. Jelen kód mintaként került megadásra, ezt kérjük, ne töltse fel. A tranzakciós kód a blokk alján található, TRSZ betűkkel jelölt, maximum 10 jegyű kód, ami nem kezdődhet 0-val.

1.3. SPAR csoport üzleteiben a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, OMV SPAR express, DeSPAR Lukoil, SPAR partner, SPAR market üzletek tartoznak.

1.4. SPAR online vásárlás, vagy bolti számlás vásárlás esetén kérjük a fenti 1.1-es pontban rögzített adatok mellett az AP kód és a Tranzakciós kód helyett az e-mailben kapott számlaszámot megadni. (minta számsor: 02090013131)

1.5. A Játékba a https://www.nyerjanestlevel.hu/ oldalon az 1.1. pontban felsorolt adatok megadásával regisztrálhat a Játékos. A regisztráció során meg kell adni a fenti adatokon kívül Játékos e-mail címét, vezeték-, és keresztnevét. A Játékban regisztráció után, a Játékos minden pályázatot külön tölt fel.

1.6. A Játék időtartama alatt egy Játékos többször is tölthet fel Pályázatot, azonban egy vásárlást igazoló bizonylat adatait csak egyszer lehet érvényesen feltölteni, akkor is, ha az adott bizonylat egynél több a játékban résztvevő termék vásárlását igazolja. Ha valaki több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön, önálló blokkon dokumentált, az 1.1. pontban rögzített feltételeknek megfelelő önálló vásárlás szükséges. Amennyiben azonos AP kód, vagy számlaszám, dátum, és idő adatok, két külön vásárlást takarnak, a rendszer azt egy vásárlásként kezeli, a második kódot ismételtnek veszi. Ezért amennyiben kettő, vagy több különálló vásárlással venne részt a Játékos a Játékban, javasolt a több, különálló vásárlást, vásárlásonként több mint egy perc elteltével elvégezni.

1.7. A Játékosnak az 1.1. pont szerinti regisztrációja során kifejezetten, feltétel nélkül tudomásul kell vennie és el kell fogadja a megfelelő jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével jelen Játék szabályzatát, és adatkezelési feltételeit minden rendelkezésre kiterjedően.

A Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát vagy az online vásárlás esetén a rendelési dokumentumot, az e-mailben kapott számlát a Játék lezárultát követő 45 naptári napig sértetlenül, és azon minden adatát jól olvasható módon megőrizze, és azt nyertesség esetén azt a jelen Játékszabályzat 6.3. pontja szerint a Lebonyolító számára eredetiben rendelkezésre bocsássa.

Fogyasztói szolgálatunknak a játékos helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni (online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési és részvételi szabályzat megismerésével egyidejűleg).

2. A Játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Lebonyolító”) a Maxxon Reklám Kft. (székhely: 2120. Dunakeszi, Széchenyi utca 68., cégjegyzékszám: 13-09-158089, adószám: 24064442-2-13) a játék technikai lebonyolító ügynöksége (továbbiakban Technikai lebonyolító) a POPART Reklámügynökség Kft. (székhely: 2013. Pomáz, Ipartelep u. 2988/30., cégjegyzékszám 01-09-731136, adószám:13356844-2-13).

3. A játékból ki van zárva a Maxxon Reklám Kft., POPART Kft., és a Nestlé Hungária Kft. valamennyi munkavállalója, és kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói – értve ez alatt minden olyan személyt, aki az előzőleg felsorsolt cégek részére, bármely jogviszony alapján munkavégzésre irányuló tevékenységet végez – kapcsolt vállalkozásainak szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

A Játékban a magyarországi SPAR csoport 1.3 pontban felsorolt típusú kereskedelmi üzletekben forgalmazott, 2021. március 04. – 2021. március 31. között vásárolt Nestlé L’ATELIER táblás vagy praliné termékek vesznek részt, amelyekből a Játékosoknak a Játékban történő részvételhez legalább 1 db-ot (egy darabot) szükséges vásárolniuk. A résztvevő termékek teljes listáját jelen játékszabályzat I. sz. melléklete tartalmazza.

5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

5.1. A Játék 2021. március 04. napján 0 óra 00 perc 01 mp-től 2021. március 31. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. március 31. 23 óra 59 perc 59 másodperc. A vásárlásokat ezen időszak alatt a résztvevő üzletek nyitvatartási idejében lehet megtenni. Az egyes üzletek nyitvatartási ideje eltérő.

5.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1 pontban meghatározott valamennyi nyeremény kisorsolásra kerül a Pályázatot eredményesen benyújtó Játékosok között.

6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

6.1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt bármennyi Pályázatot feltölteni a megadott felületen. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot a Játékos többször küldi be, úgy a Lebonyolító az első feltöltött Pályázatot regisztrálja, a további, ugyanazon Pályázatot tartalmazó feltöltéseket a weboldal nem fogadja el pályázatként, és a Játék során további Pályázatként nem veszi figyelembe. A Játékban kizárólag a 2021. március 04. és 2021. március 31. között megvásárolt, a promócióban résztvevő termékek 1.1. pontjában rögzített feltételeknek megfelelő blokkjával vagy számlájával vagy az online rendelés esetén a rendelési dokumentummal, e-mailben kapott számlával lehet pályázni.

6.2. A Játékban csak az érvényes, jelen Játékszabályzatnak megfelelő Pályázatok beküldői vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba stb. - nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget. Egy vásárlási adatot érvényes Pályázatként egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy Pályázat csak egyszer tölthető fel. Egy Pályázatot a Lebonyolító csak egy alkalommal fogad el érvényes Pályázatnak.

6.3. A Játékos köteles a Pályázatként beküldött eredeti blokkot, vagy számlát, illetve online vásárlás esetén a rendelési dokumentum is elfogadásra kerül, az e-mailben kapott számlát sértetlenül és olvasható módon megőrizni és az eredeti bizonylatot a Lebonyolítónak a nyertességről szóló, e-mail útján megküldött értesítését követő 10 munkanapon belül postai úton megküldeni vagy a blokk/számla jól olvasható fotóját, illetve online értékesítés esetén az elektronikus úton (pl. pdf formátumban) megkapott számlát e-mailben a Lebonyolító jatekertesito@maxxonreklam.hu e-mail címére megküldeni. Postai beküldés esetén a beküldési cím a következő, a borítékon a NESTLÉ SPAR jeligét is kérjük feltüntetni: Maxxon Reklám Kft. 2120. Dunakeszi, Pf. 125. A nyeremények átvételének feltétele az adott nyeremény átvételére feljogosító, Pályázatként beküldött eredeti blokk/számla postai úton való beküldése vagy jól olvasható fotójának, illetve online vásárlás esetén az elektronikus úton megküldött számlának email útján való eljuttatása a Lebonyolító részére a Pályázat nyertessége esetén.

A nyertes eredeti blokk vagy számla postai feladásának igazolhatósága és a küldemény nyomon követhetősége érdekében a Szervező javasolja, hogy a nyertes azt tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára, és beküldés előtt készítsen fénymásolatot vagy fotót a beküldött vásárlási bizonylatról annak érdekében, hogy ha az bármely okból nem érkezne meg a Lebonyolítóhoz, úgy igazolni tudja, hogy azzal rendelkezett. A postai kézbesítés elmaradásából vagy hiányosságából eredő károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem tud felelősséget vállalni. A nyerő blokk/számla vagy emailben kapott számla Lebonyolítóhoz való fentiek szerinti eljuttatásáról a Játékos köteles saját költségén gondoskodni.

A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy csak eredeti blokkot/számlát vagy online vásárláshoz tartozó rendelési dokumentumot, számlát fogadja el! Amennyiben a blokk/számla vagy az online rendeléshez tartozó rendelési dokumentum, számla nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, annak tartalma nem egyezik meg a blokkot/számlát kibocsátó áruház kasszaprogramjában szereplő blokkmásolat/számlamásolat tartalmával teljes egészében, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható (pl. AP kód, számlaszám vásárlás időpontja stb.), vagy az nem valós, a Lebonyolító jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból utólag is kizárni. Bármilyen módon hamisított, vagy manipulált blokkok, számlák és rendelés számok/azonosítók érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő blokkok, számlák érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Lebonyolító egyoldalú döntése az irányadó. A Lebonyolító a blokkok/számlák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét azzal, hogy a blokk/számla tulajdonosa a jelen Szabályzat szerint az, aki az eredeti blokkot/számlát vagy online számlát Pályázatként beküldte és azt a Játékszabályzat szerint a Lebonyolító rendelkezésre tudja bocsátani.

6.4. A Szervező és Lebonyolító, és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése, és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, vagy az ebből eredő bármely jogkövetkezményért, vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget és kártérítési kötelezettséget kifejezetten kizár.

6.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező vagy Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételek bármelyikének, úgy az érintett Játékost a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján a Játékból kizárhatja. A Játékból - a Szervező vagy Lebonyolító egyoldalú, indokolás nélküli döntése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított blokkal/számlával, vagy e-mailben kapott számlával vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon, és egyéb játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket, és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá azok is, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított blokkal/számlával vagy emailben kapott számlaszámmal Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító, azaz a Játék végeredményét meg nem engedett módon befolyásoló, vagy ezt megkísérlő Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak.

6.6. A Szervező a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázat feltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a https://www.nyerjanestlevel.hu/ oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet, vagy erre irányuló magatartás, továbbá egyéb módon jogsértő magatartás esetén a Játékból bárkit, aki ezen magatartások valamelyikét elköveti, tanúsítja, vagy azzal összefüggésbe hozható, indokolás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

6.7. A Pályázatokat csak a https://www.nyerjanestlevel.hu/ oldalán keresztül lehet érvényesen feltölteni.

7. NYEREMÉNYEK SORSOLÁS

7.1. A Játék ideje alatt (5.1. pont) az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok az alábbi nyereményeket nyerhetik meg.

  • Fődíj: 1 db (egy darab) Benger E-City elektromos kerékpár
  • Heti nyeremény: hetente 1 db (egy darab), a játék időtartallia alatt összesen: 4 db (négy darab) Fujifilm Instax mini 11 fényképezőgép
  • Napi nyeremény: naponta 1 db (egy darab), a játék időtartallia alatt összesen: 28 db (huszonnyolc darab) Bags for Me hátizsák és kulacs

A nyeremények részletes leírását a II. sz. melléklet tartalmazza.

A napi és heti nyeremények előzetesen, a Játék kezdetét megelőzően kisorsolt véletlenszerű időpontokhoz kötöttek, (lásd 7.2. pont) így azok nem változtathatók. A napi, és heti nyeremények nyertesei a sorsolást követő napon, illetve legkésőbb a sorsolást követő héten kapnak értesítést a nyertesség tényéről írásban, e-mail formájában.

A fődíj kisorsolására valamennyi érvényes Pályázatot benyújtó Játékos között kerül sor a 7.2. pontban foglaltak szerint.

A nyeremények készpénzre, bármilyen egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem válthatók át. Előre nem látható, Szervező, és Lebonyolító érdekkörén kívül eső események bekövetkezésének esetére Szervező, és Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljanak fel a nyerteseknek, a meghirdetett nyereménnyel azonos értékben azzal, hogy azt a nyertes köteles elfogadni.

Szervező és Lebonyolító, kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően azok felhasználásánál, vagy azok felhasználásával összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülhetnek. Szervező és Lebonyolító kizárólag a jelen Szabályzat szerinti nyeremények átadására vállal kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért, és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokért a nyereményt biztosítót terheli felelősség, amelyet a Szervező vagy a Lebonyolító a nyertes Játékosnak megnevez.

7.2. Sorsolás módja

A napi és heti nyerő időpontok sorsolására 2020. február 26-án 10.15 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Kuti Szilvia Közjegyző irodájában a 1052 Budapest, Szervita tér 5. 1/1. címen. A sorsolás nem nyilvános. A kisorsolt 4 db heti és 28 db napi nyerő időpont a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Lebonyolítónak megismerés céljából. A lebonyolító ezen titkos időpontokat átadja a nyereményjáték technikai lebonyolítójának: POPART Reklámügynökség Kft.-nek (székhely: 2013. Pomáz, Ipartelep u. 2988/30., cégjegyzékszám: 01-09-731136, adószám: 13356844-2-13), akik jogosultak ezen sorsolási időpontok technikai kezelésére.

A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra (nap, óra, perc) a véletlenszerűség elvének megfelelően. A Játék folyamán, aki a nyerő percekben, vagy utána elsőként küld be érvényes Pályázatot, nyereményben (7.1.) részesül az adott napon nyertesként.

A Lebonyolító a sorsoláson minden nyeremény esetében egy időpontot sorsol. Az előre sorsolt időpontok a Játékosok részére titkosak.

Abban az esetben, amennyiben a napi és heti nyeremények nyerteseinek bármelyike, vagy az előbbi személy Pályázata nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi, és alaki feltételek valamelyikének, és így kizárásra kerül, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát, vagy online értékesítés esetén a rendelési dokumentumot, vagy az elektronikus úton (pl. pdf formátumban) megkapott számlát nem küldi meg a Lebonyolító általi bekéréstől számított 10 munkanapon belül a Lebonyolító e-mail címére/címére (2120 Dunakeszi, Pf.125.), helyette tartaléknyertesként az időben közvetlenül utána beérkezett, és azonos típusú (napi-heti) nyereményt a játékban még nem nyert érvényes Pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek. A Fődíj, vagyis az 1 db Benger E-City elektromos kerékpár 2021. április 02-án, 10.00 órakor közjegyző jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor Dr. Kuti Szilvia Közjegyző irodájában a 1052 Budapest, Szervita tér 5. 1/1. címen. A sorsoláson az összes beküldött érvényes Pályázat részt vesz. A Fődíj nyertes és a kisorsolásra kerülő 3 tartaléknyertes neve a közjegyző által hitelesített okiraton kerül átadásra a Lebonyolító részére.

Abban az esetben, amennyiben a fődíj nyertese nem felel meg a jelen Szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 10 napon túl nem elérhető, továbbá ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot/számlát, online értékesítés esetén a rendelési dokumentumot, vagy az elektronikus úton (pl. pdf formátumban) megkapott számlát nem küldi meg a Lebonyolító általi bekéréstől számított 10 munkanapon belül a Lebonyolító (2120 Dunakeszi, Pf. 125.) címére, helyette az első tartaléknyertes kerül értesítésre, majd azt követően amennyiben az első tartaléknyertes sem teljesíti a szükséges feltételeket sorrendben a további tartaléknyertesek.

7.3. Egy adott naptári napon érvényesen beküldött Pályázat kizárólag az adott naptári napra előre kisorsolt – akár napi, heti– nyerő időponthoz tartozó nyereményt lehet megnyerni, de a Játékosok egy napon belül jogosultak több pályázatot is feltölteni.

Amennyiben a Játékos további napokon is részt kíván venni a Játékban, úgy a Játék időtartama alatt további Pályázatot szükséges beküldenie egy másik naptári napon.

8. MEGSZEREZHETŐ NYEREMÉNYEK SZÁMA

A Játékban egy Játékos egyféle nyereményből maximum 1 (egy) darab napi és 1 (egy) darab heti nyeremény megnyerésére jogosult, míg a Fődíjra minden kódfeltöltőnek esélye van az általa megnyert napi vagy heti nyereménytől függetlenül.

9. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

9.1. A Lebonyolító a 7.1. pontban megjelölt nyeremények nyerteseit a Játékosok jelen Szabályzat szerinti

kiválasztását követő napon, illetve héten e-mailben, a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre, vagy más, bizonyítható módon kizárólag a Pályázatból kitűnő adat szerinti információból nyert elérhetőségen értesíti a nyereményről, valamint a nyeremény átvételének részleteiről.

9.2. A Lebonyolító a 7.1. pontban nyereményeket a Játék lezártát követő 70 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által írásban megadott magyarországi címére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a Lebonyolító a nyeremény kézbesítését másodjára a Játékos költségére vállalja a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a GLS, az ExpressOne futárszolgálat, vagy a Magyar Posta érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező, és Lebonyolító a nyeremény átvételére újabb lehetőséget a második sikertelen kiküldést követően futárszolgálat/Magyar Posta révén nem tud biztosítani. Ezt követően a központi irodában lehetséges a nyereményt átvenni a játék lezárultát követő 70 napig.: Maxxon Reklám Kft. 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 68. Amennyiben a nyertes e határidő végéig sem veszi át nyereményét, úgy arra való jogosultságát elveszti. A fődíj átadás részleteit a II. számú melléklet tartalmazza.

9.3. A Lebonyolító a nyeremények nyerteseinek nevét a Játék lezárultát követő maximum 70 naptári napig a https://www.nyerjanestlevel.hu/ weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakhelye (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékba történő jelentkezéssel és a Pályázat feltöltésével kifejezetten, minden korlátozás nélkül hozzájárul.

9.4. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményeket azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt bármely személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, Lebonyolítót, és előbbiek Játékban résztvevő partnereit semmilyen felelősség nem terheli.

9.5. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért, vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért Szervező, és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremények kézbesítésével járó szállítási költséget – a jelen szabályzat 9.2. pontjában foglaltaknak megfelelően, kétszeri alkalommal – a Szervező viseli.

10. ADÓZÁS

A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték távközlési eszközök útján szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen Játék adómentesnek minősül.

11. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a https://www.nyerjanestlevel.hu/ weboldalon érhetők el. A Játékról nem teljes körű információk érhetőek el a részt vevő boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

A Játékosok a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információkért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a jatekertesito@maxxonreklam.hu vagy az ugyfelszolgalat@maxxonreklam.hu e-mail címre írhatnak.

12. ADATVÉDELEM

A jelen Játékban történő részvétellel és regisztrációval kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

a Szervező, mint Adatkezelő, és a Lebonyolítók, a Maxxon Reklám Kft és a POPART Reklámügynökség Kft., mint Adatfeldolgozók a regisztráció vagy a nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel során megadott személyes adataikat (teljes név, születési idő, nem, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából, valamint a http://www.nyerjanestlevel.hu/ Program Felhasználási Feltételei és Adatkezelési Nyilatkozata szerint - a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig – kezelje, illetve feldolgozza; nyertesség esetén nevüket és címüket (csak a település megjelölésével) - a Szervező és/vagy a Lebonyolítók minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzák;

12.1. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása és felhasználási jogok

12.1.1. A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jatekertesito@maxxonreklam.hu vagy adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címre küldött, vagy a Lebonyolító székhelyére (2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.) postai úton megküldött levelében. A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik személyes adataik helyesbítését is.

12.1.2. Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben az adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címen, vagy postai levél útján a 2120 Dunakeszi, Pf. 125. címen. Adatkezelő, és Adatfeldolgozók a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásukból. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

12.1.3. A Játékos Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@maxxonreklam.hu, e-mail címeken tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Játékos egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Játékos pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, így az egyértelmű beazonosítás érdekében javasoljuk, hogy a rendszerben regisztált email címet használja, tájékoztatás kérés esetén. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Játékosnak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatainak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Játékos adatait.

12.1.4. Játékos kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Játékos kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Játékos által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatóak helyre. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Játékos vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Játékos vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

12.1.5. A Játékos kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Játékos továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Játékos igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

12.1.6. A Játékos tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Játékos tiltakozhat továbbá személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok ebből a célból nem kezelhetőek tovább. Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

12.2. Adatfeldolgozók által kezelt adatok köre

A megadott személyes adatok kezelője a Szervező Nestlé Hungária Kft.
Az adatok feldolgozását a Maxxon Reklám Kft., és a POPART Reklámügynökség Kft. végzi, mint a Szervező által megbízott Adatfeldolgozók.

Kezelt adatok köre, és célja:

Név (vezeték-, és keresztnév) pályázat beküldése/regisztráció + azonosítás + nyertes kihirdetése
E-mail cím pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás
Lakcím pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás + nyertes kihirdetése
Telefonszám (opcionálisan) pályázat beküldése/regisztráció kapcsolattartás
IP cím
AP szám
EAN szám
azonosítás
pályázat beküldése/regisztráció
pályázat beküldése/regisztráció

Megbízott sorsolást tanusító közjegyző Dr. Kuti Szilvia (1051. Bp. Szervita tér 5. 1./1., adószám: 27127751-1-41)

Név (vezeték és keresztnév) azonosítás
E-mail cím azonosítás
Ap kód azonosítás

Megbízott nyereménykézbesítő futárcég (Express One Kft. 1239 Bp., Európa u. 12.), (GLS Kft. 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.) és Magyar Posta Zrt. (1138. Bp., Dunavirág utca 2-6.)

Név (vezeték-, és keresztnév) azonosítás + nyereménykézbesítés
E-mail cím azonosítás + nyereménykézbesítés
Lakcím azonosítás + nyereménykézbesítés
Telefonszám (opcionálisan) azonosítás + nyereménykézbesítés

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges, a http://www.nyerjanestlevel.hu/ Programban történt regisztrációval megadott személyes adatai törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig, valamint a http://www.nyerjanestlevel.hu/ Program Felhasználási Feltételei és Adatkezelési Nyilatkozata szerint a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: Data Protection Office részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc, vagy e-mailen az alábbi címre. Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111 Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét minden, Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Játék weboldalának használata közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a kapcsolódó weboldalak rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy csak korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Játékos regisztrációjának valótlan adatok szolgáltatása, illetve a kapcsolódó weboldalakat vagy szervereket ért külső, ún. SQL támadás folytán keletkezett rendszerhiba miatti elmaradásáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Weboldalt létrehozó és adminisztráló Szervező és Lebonyolító a rendelkezésükre álló eszközökkel biztosítja, hogy a Játék technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. A Játék Weboldalához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak használata során a nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Játék weboldalához történő csatlakozáshoz, a Játékban való részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

A Pályázatok bármely hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Játékos adatainak megváltozásáért, technikai problémákért, a kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervezőt/Lebonyolítót, illetve a Játékban résztvevő partnereiket semmilyen felelősség nem terheli, azt kifejezetten kizárják.

Szervező/Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremények gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai vagy hasonló hibáért.

Amennyiben a Nyertes a Lebonyolító által futárszolgálattal megküldött nyereményt a jelen szabályzat 9.2. pontjában foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 28 Pályázat, a Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett számú nyereménynél kevesebbet adjon át.

A Lebonyolító a nyertes Játékosok névsorát a https://www.nyerjanestlevel.hu/ weboldalon, nyilvánosságra hozza az egyes napi nyertes sorsolási időpontokat követő 1 munkanapon belül, heti nyertes sorsolási időpontot követő 1 héten belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve, és lakhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor jelzés esetén haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Ettől függetlenül a Játékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak alatt megvásárolt termékekkel és a játék időtartama alatt feltöltött vásárlás tényét igazoló blokkal/számlával vagy rendelés számmal/azonosítóval lehet.

Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező/ Lebonyolító bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítani, ideértve a Játék megszüntetését is, azzal a feltétellel, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén is. A módosítás tényéről Szervező/Lebonyolító a Játékosokat a https://www.nyerjanestlevel.hu/ oldalon keresztül tájékoztatja.

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2021. február 26.

I. sz. melléklet – A Nyereményjátékban részt vevő termékek listája

NESTLÉ LATELIER PRALINÉ MOGYORÓS 161G494496006
NESTLÉ LATELIER PRALINÉ KARAMELLÁS 166G8000
NESTLÉ LATELIER PRALINÉ MÁLNÁS 158G5005
NESTLÉ LATELIER PRALINÉ VÁLOGATÁS 186G3008
L´ATELIER MOLESON ÁFONYA MOGYORÓ MANDULA ÉTCSOK. 170G2005
L´ATELIER MOLESON EGÉSZ MANDULA ÉTCSOKOLÁDÉ 170G3002
L´ATELIER MOLESON MAZSOLÁS MOGYORÓS MANDULÁS TEJCS. 170G4009

II. sz. melléklet – A díjak részletesen

Fődíj: 1 db (egy darab) Benger E-City elektromos kerékpár

Benger E-City elektromos kerékpár 6 sebességes Shimano váltóval.
FELNI:
Szegecselt
VÁLTÓ:
6 sebességes Shimano váltó
KIEGÉSZÍTŐK:
Világítás, sárvédő, csomagtartó, csengő, prizmák
AKKUMLÁTOR:
MXUS 36V 11 Ah
HAJTÁSI RENDSZER:
Pedálszenzoros
FÉK:
V fék

Heti nyeremény: hetente 1 db (egy darab), a játék időtartalma alatt összesen: 4 db (négy darab) Fujifilm Instax mini 11 fényképezőgép

Kompatibilis film: Instax mini Tápellátás: 2 db LR6/AA 1.5 V ceruza elem

Napi nyeremény: naponta 1 db (egy darab), a játék időtartalma alatt összesen: 28 db (huszonnyolc darab) Bags for Me hátizsák, és kulacs

100% poliészter (filc)
Tiszta bőr hatású PU kiegészítőkkel
Állítható pamut vállpánt
Csiszolt fém csatok
Kapacitás: 9 liter
Méret: 26 x 36 x12 cm

Kulacs űrtartalma: 750 ml.

A fődíj, a heti és napi nyeremények futárszolgálat segítségével jutnak el a nyertesekhez.

Kapcsolat

Köszönjük érdeklődésedet!

A játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos kérdéseidet az ugyfelszolgalat@maxxonreklam.hu">ugyfelszolgalat@maxxonreklam.hu e-mail címre várjuk.

Ha a Nestlé termékekkel kapcsolatban érdeklődsz, a Nestlé fogyasztói szolgálatát keresheted a 06 80 442 881 telefonszámon vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen.