Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
checkin logo

Csekkolj be

egy NESCAFÉval az élményteli nyárba!

Nescafé Instagram Játékszabályzat

A NESCAFÉ® „CSEKKOLJ BE A NESCAFÉVAL” INSTAGRAM nyereményjátékának hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

 

1. A Nestlé Hungária Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a játék időtartama alatt feltölt legalább egy Instagram Story-t a személyes Instagram profiljával úgy, hogy azon megjeleníti a NESCAFÉ nyári stickerek egyikét és megjelöli a @nescafe_hu Instagram fiókot.

A játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a fenti művelet elvégzésével kifejezetten elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Digital Kids Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em.) (”Lebonyolító”) látja el.

2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervezők (Nestlé Hungária Kft.*, a Cereal Partners Hungária Kft.*), a Lebonyolító (Digital Kids Kft.), illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. Játék időtartama: 2019. július 18. 00:00:00 óra – 2019. augusztus 31.  23:59:59 óra. 

4. Játék menete: 

4.1. A Játékban résztvevő személy az Instagram platformon (továbbiakban „Instagram”) megoszt egy Instagram Story-t egy nyári élménnyel úgy, hogy az Instagram Storyba beilleszt egy nyári NESCAFÉ stickert (lásd 5. pont), valamint @ jellel megjelöli, „betaggeli” a nescafe_hu Instagram oldalt. 

4.2. Az 5 db nyári NESCAFÉ stickert a Játékos az Instagram Story kereső felületén keresztül a „nyaralunk” keresőszóval találja meg.  

4.3. Egy Játékos egy Instagram Story a fentiek szerint történő megosztásával, egyszeresen jogosult a nyereményjátékban részt venni.

4.4. A sorsolás időpontja, helyszíne: 2019. 09. 02. 16:00
Digital Kids Kft. (1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em.) 
A sorsolás gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.

5. Nyári NESCAFÉ stickerek: 

Stickerek

6. A Játékossal való kapcsolat felvétel:

6.1. A Szervező a Játékost egy Instagram Direct Message küldésével értesíti a jegyzett pályázatról az Instagram Story megosztásától számított 5 munkanapon belül, valamint a sorsolást követően a szerencsés nyertest a nyertességéről. A Játékos a játékszabályzat elfogadásával az értesítés ezen módjához kifejezetten hozzájárul. A kisorsolt nyertesnek az értesítéstől számítva 5 munkanapja van arra, hogy visszajelezzen a Lebonyolítónak és megadja címét, ahová a nyeremény postázható.   

6.2. Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. 

7. Nyeremény: 

Az érvényes pályázatot beküldők közül 1 nyertest sorsolunk ki, aki 1 db NESCAFÉ ajándékcsomagot sorsolunk ki, melyet 90 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal juttatunk el a nyerteseknek. Az ajándékcsomag tartalma: 5 db 10-es kiszerelésű NESCAFÉ 3in1 Classic és 2 db NESCAFÉ bögre. 
A sorsolás során 2 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a pályázata kizárásra.

A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. 

8. Egyéb rendelkezések

A játékban kizárólag cselekvőképes, 18 éven felüli, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt. 

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. 

A Játékos pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Játékos tudomásul veszi, hogy Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
 
Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

a) nevét, lakcímét, Instagram ID-ját a nyeremények átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a Játék lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

b) feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a tárgyi nyeremény átadását igazoló postai szelvényen vagy az átadást igazoló más dokumentumon szereplő személyes adatait (nevét, lakcímét) a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa

c) tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

d) A nyereményjáték lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrizzük meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait a nyeremény átadását követő évtől számított 6 évig őrizzük meg.

nyertesség esetén profilnevüket és Instagram profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a https://www.instagram.com/nescafe_hu/?hl=en oldalon

e) Adatkezelő: Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. 

f) Adatfeldolgozó: Digital Kids Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em.) 

Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. 
Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Digital Kids Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2.em.)  címen, illetve a Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címén vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit Játékos a következő címekre is elküldheti: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc címre vagy e-mailen az alábbi e-mail címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:
a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),
b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email:ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap:www.naih.hu

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. 
Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal.

Kiíró kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. 

A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instgaram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a https://www.instagram.com/nescafe_hu/?hl=en
Instagram oldalon, a bioban érhető el.

További információk a Nestlé Fogyasztói Szolgálatánál kérhetők
Telefon: +36 80 44 28 81
Email: info@hu.nestle.com

Budapest, 2019. július 18.


                    Nestlé Hungária Kft. 
 

Heti nyertesekNapi nyertesek

Június 11.