Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Játékszabályzat

A promóció időtartama:

2020. február 13 – 2020. március 27.

Csoportkép
Csoportkép

NESCAFÉ® „NESCAFÉ® x Dorko – Élőben jobb” Hírlevél NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

  A NESCAFÉ® „NESCAFÉ® X Dorko – Élőben jobb” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) (”Szervező” „Adatkezelő”).

  A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.; fióktelep/postai cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.) (”Lebonyolító” „Adatfeldolgozó1”) látja el.

  A hírlevél adatbázist a POPART REKLÁMÜGYNÖKSÉG Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.;) kezeli, mint adatfeldolgozó („Adatfeldolgozó2”)

 1. 2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

  1. 2.1 A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes hatósági személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki nem esik a jelen részvételi-, és játékszabályzatban (a „Játékszabályzat”) kizárt személyek közé, és a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

   • ellátogat a www.nyerjanestlevel.hu/nescafé3in1 weboldalra (a „Weboldal” ) és • megadja valós személyes adatait (teljes név, e-mail cím, születési dátum, neme) (a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen részvételi-, és játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a Játékszabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez, és • hozzájárul ahhoz, hogy a Nestlé Hungária Kft. hírlevelet küldjön részére a Regisztráció során megadott e-mailcímre. A továbbiakban együttesen „Pályázat”.

  2. 2.2 A Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.

   2.3 Lebonyolító a nem hitelesített e-mail címeket automatikusan kizárja a Játékból.

   2.4 Egy Játékos csak egyszer és csak egy e-mail címről (amennyiben egy e-mail fiókhoz több e-mail cím tartozik, úgy egy e-mail fiókkal) regisztrálhat a Játékba és vehet részt a Játékban. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, és/vagy Regisztrációk, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

   2.5 Lebonyolító kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával kerülnek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

   2.6 A Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

   2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói

   2.8 A Játékosok a hírlevél feliratkozás során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

  A Játék 2020. február 13. napján 00 óra 00 perc 00 másodperctől 2020. március 27. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

  A Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró napja után beérkezett hírlevél feliratkozásokat a Lebonyolítónak nem áll módjában érvényes Pályázatként elfogadnia.

 1. 4. A JÁTÉK MENETE

  1. 4.1 A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama során elvégezze a Regisztrációt, és a Weboldalon engedélyezze, hogy a NESCAFÉ hírlevelet küldjön a Regisztráció során megadott e-mail címre.

 1. 5. NYEREMÉNY („NYEREMÉNY”)

  1. 5. 1. A Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen megtett összes Pályázat közül – 2020. március 30. napján 13 óra 00 perckor – Lebonyolító 1054 Budapest, Hold utca 27. telephelyén – 3 (három) tagú bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépsorsolással - sorsolja ki a Nyeremények összesen 10 (tíz) nyertesét, akként, hogy először az 5 db NESCAFÉ® x DRK limitált kollekciós sapka nyerteseit majd ezt követően az 5 db NESCAFÉ® x DRK limitált kollekciós tornazsák nyerteseit sorsolják ki. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő 3 (három) tagú bizottság aláírásával hitelesít. Lebonyolító a sorsolás alkalmával 2 db (két darab) tartaléknyertes Pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

   5. 2. A Nyeremények:

   5 db (öt darab) NESCAFÉ® x DRK limitált kollekciós sapka

   5 db (öt darab) NESCAFÉ® x DRK limitált kollekciós tornazsák

   5.3.1. A Nyeremény más nyereményre át nem váltható, és másra át nem ruházható.

 1. 6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

  1. 6.1. Értesítés:

   - a nyertes Játékost, Lebonyolító a Regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben (e-mailben) is értesíti a sorsolást követő 48 (negyvennyolc) órán belül („Értesítés”).

  2. 6.2. A nyertes Játékos a nescafe@hpsdigital.hu e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi postai cím) pontosan megadni.

   Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Lebonyolító tartaléknyertest nevez ki nyertesnek. Az időtartam vonatkozásában a küldemény e-mail címre érkezése irányadó, nem annak küldési dátuma.

   6.3. A Nyereményt a Lebonyolító Magyar Posta Zrt. igénybevételével a Játékos által az Értesítésben megadott postai címére kézbesíti. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli meg a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napon belül. A nyertes Játékos köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

   6.4. Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. 7. ADÓZÁS

  1. A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. 8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

  1. 8.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, a Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

   a) Szervező, mint Adatkezelő, Lebonyolító, mint Adatfeldolgozó1, illetve a hírlevél adatbázist kezelő, mint Adatfeldolgozó2 a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás, a Játék lebonyolítása, Nyeremény átadása, adminisztráció és hírlevél küldése céljából kezelje, illetve feldolgozza;

   b) Szervező, mint Adatkezelő, a nyertes Játékos nevét és a nyertesség tényét a www.nyerjanestlevel.hu/nescafe3in1 Weboldalon nyilvánosságra hozza az alábbi célból: nyertes Játékos biztos tájékoztatása a nyertességéről, amellyel elkerülhető az, hogy a Játékos azért nem értesül a nyertességéről, mert a levelezőrendszere levélszemét (spam) vagy promóció, esetleg egyéb almappákba helyezi el az Értesítést;

   c) részvételükkel és Regisztrációjukkal minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

   A megadott adatok kezelője a Szervező. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából Adatfeldolgozó1 és Adatfeldolgozó2 végzi.

   Adatkezelési idők: - Regisztráció során megadott név és e-mail cím: hírlevélről történő leiratkozásig (törlési kérelem, leiratkozás), - nyertes Játékos postázási címe: a Nyeremény nyertes Játékos általi igazolt átvételének időpontjáig, de maximum a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napig – illetve, ha a Játékos ezen határnap letelte előtt kéri az adatai törlését, akkor addig az időpontig - kezeli és őrizi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

   Adattárolás elektronikusan – Lebonyolító2 szerverén - történik. Adattovábbítás (teljes név és postai cím) a Nyeremény kézbesítése céljából történik a Magyar Posta Zrt. felé, aki adatfeldolgozóként jár el. A Magyar Posta Zrt. adatkezelési idejére vonatkozóan információt talál a https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato címen. A személyes adatokat a Szervező, mint Adatkezelő, Adatfeldolgozó1 és Adatfeldolgozó2, mint adatfeldolgozók, a nyertes Játékos postázási címe és teljes neve tekintetében a Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó, illetve nyertes Játékosok nevét és nyertességük tényét a www.nyerjanestlevel.hu/nescafe3in1 Weboldalt látogatók ismerik meg.

  2. 8.2. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 1. 9. A Szervező szavatolja,

  hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) címén vagy az info@hu.nestle.com e-mail címen.

  1. Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

   a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

   b) személyes adatai helyesbítését, és

   c) személyes adatai törlését (zárolását).

   Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

   Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre. Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111 Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el. Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Szervező a beküldött Pályázat alapján nyereményre jogosult személynek a Pályázat beküldőjét tekinti. A Pályázatok tulajdonjoga tekintetében felmerült viták esetére Szervező nem vállal felelősséget.

 1. 7. ADÓZÁS

  1. 2.1 A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes hatósági személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki nem esik a jelen részvételi-, és játékszabályzatban (a „Játékszabályzat”) kizárt személyek közé, és a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

   • ellátogat a www.nyerjanestlevel.hu/nescafé3in1 weboldalra (a „Weboldal”) és • megadja valós személyes adatait (teljes név, e-mail cím, születési dátum, neme) (a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen részvételi-, és játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a Játékszabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez, és • hozzájárul ahhoz, hogy a Nestlé Hungária Kft. hírlevelet küldjön részére a Regisztráció során megadott e-mailcímre. A továbbiakban együttesen „Pályázat”.

  2. 2.2 A Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.

   2.3 Lebonyolító a nem hitelesített e-mail címeket automatikusan kizárja a Játékból.

   2.4 Egy Játékos csak egyszer és csak egy e-mail címről (amennyiben egy e-mail fiókhoz több e-mail cím tartozik, úgy egy e-mail fiókkal) regisztrálhat a Játékba és vehet részt a Játékban. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, és/vagy Regisztrációk, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

   2.5 Lebonyolító kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával kerülnek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

   2.6 A Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

   2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói

   2.8 A Játékosok a hírlevél feliratkozás során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. 10.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mailcím elírás, postai cím, illetve telefonszám elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

   10.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, Lebonyolítótól nem követelheti.

   10.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményüket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

   10.4. Ha a Játékos Regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

   10.5. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

   10.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi Weboldalon

  2. 2.2 A Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.

   2.3 Lebonyolító a nem hitelesített e-mail címeket automatikusan kizárja a Játékból.

   2.4 Egy Játékos csak egyszer és csak egy e-mail címről (amennyiben egy e-mail fiókhoz több e-mail cím tartozik, úgy egy e-mail fiókkal) regisztrálhat a Játékba és vehet részt a Játékban. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, és/vagy Regisztrációk, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

   2.5 Lebonyolító kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával kerülnek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

   2.6 A Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

   2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói

   2.8 A Játékosok a hírlevél feliratkozás során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

   10.7. A Játékosok a részvétellel elfogadják a Játékszabályzatot.

Budapest, 2020. február. 10.
Nestlé Hungária Kft.
Szervező

Iratkozz fel, és nyerj!

Iratkozz fel hírlevelünkre, és nyerd meg az 5-5 darab NESCAFÉ x Dorko „Pill” sapka vagy az „1 perce volt aktív” tornazsák egyikét!