Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

”NESTLÉ BEBA JUNIOR Anyukák egymás közt” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A ”Nestlé Beba Junior Anyukák egymás közt” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) (”Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt.) (”Lebonyolító”) látja el.

A Játék webprogramozási feladatait, a promóciós weboldal fejlesztését és a Játék időtartama alatti üzemeltetését, karbantartását, tartalommódosítását a Szervező által megbízott ügynökség, a Popart Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7.) („Fejlesztő”) látja el.

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt.

 • A www.nyerjanestlevel.hu/nestlebaba oldalon („Promóciós Weboldal”) elérhető promóciós weboldalon regisztrál, és ennek során megadja a következő adatait:
  • Vezetéknév*
  • Keresztnév*
  • E-mail cím*
 • illetve a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen részvételi szabályzatban írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen részvételi szabályban írtak szerinti – kezeléséhez (”Regisztráció”).

2.2. A Játékosok a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.3. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.4. Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

Egy Játékos a Játék folyamán egyszer, és kizárólag egy e-mail címről jogosult érvényesen regisztrálni.

Fogyasztói szolgálatunknak a játékos helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni (online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési és részvételi szabályzat megismerésével egyidejűleg).

2.5. A Regisztrációval a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos 2 hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Cereal Partners Hungária Kft., valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. május 7-én 00 óra 00 perctől 2019. május 27. napján 23 óra 59 percig tart.

4. A JÁTÉK MENETE

4.1. A Promóciós Weboldalra videós műsortár kerül feltöltésre, melyek teljes terjedelmében történő megtekintéshez a játékosoknak regisztrálnia kell a 2.1-es pontban megadott módon.

4.2. Nem regisztrált felhasználók számára a videókból csak egy 6 másodperc hosszúságú előzetes látható.

4.3. Regisztráció után a videókhoz való hozzáférés garantált, azok teljes hosszában megjelennek majd a Promóciós Weboldalon a Játékos számára, illetve a Játékosok által a regisztráció során megadott e-mai címre kiküldött linken keresztül lesznek elérhetőek a videók a promóciós weboldal elhagyása után is, 2019. szeptember 1-jéig.

4.4. Heti sorsolás

4.4.1. Lebonyolító a Játék időtartama alatt az alábbi periódusokban érvényesen regisztrálók közül, az adott heti sorsolási periódus időtartamát követő első munkanapon 13 óra 0 perckor háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 (egy) darab heti nyertes Játékost sorsol ki (a Játék teljes időtartama alatt összesen 3 db heti nyertest). A heti sorsolás helyszíne a Lebonyolító értesítési címe (cím: 1054 Budapest, Hold utca 27.).

4.4.2. Heti sorsolási periódusok:

 • 2019. május 7. napján 00 óra 00 perctől 2019. május 13. napján 23 óra 59 percig;
 • 2019. május 14. napján 00 óra 00 perctől 2019. május 20. napján 23 óra 59 percig;
 • 2018. május 21. napján 00 óra 00 perctől 2018. május 27. napján 23 óra 59 percig;

4.4.3. Egy adott heti sorsolási periódusban érvényesen regisztráló játékos kizárólag az adott periódushoz tartozó sorsoláson vesz részt.

4.4.7. A Szervező minden egyes periódus sorsolásán összesen 5 (öt) db tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá az adott heti nyereményre az 5.3 és 5.4 pontban foglaltak szerint, amennyiben a heti nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Regisztrációja bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Regisztrációjával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a heti nyereményt az 5.4 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. A Játékban az alábbi nyeremények vesznek részt:

5.1.2. Heti nyeremények (a Játék teljes időtartama alatt összesen 3 db)

 • Hetente 1 (egy) db bruttó 20.000 Ft (húszezer forint) értékű Régió játék vásárlási utalvány, melyet a Régió Játék áruházakban használhat fel a nyertes 2020. május 23-ig.

(Heti nyeremény a továbbiakban: ”Nyeremény”)

5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb 1 db Heti nyereményre lehet jogosult.

5.3. Lebonyolító legkésőbb az adott sorsolás napját követő harmadik munkanapon értesíti a nyertes Játékost a regisztrációja során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben (”Értesítés”) továbbá a Promóciós Weboldalon a nyertesek almenüpont alatt feltünteti az 5.5 pontban foglaltak szerint. A nyertes Játékos a beba@hpsdigital.hu e-mail címen köteles az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi kézbesítési cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Regisztrációja kizárásra kerül, és a Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

5.4. A Nyeremény postai úton kerül kézbesítésre, illetve a Játékos kérésére személyesen is átvehető a Lebonyolító értesítési címén (1054 Budapest, Hold utca 27.). Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.5. A Szervező a nyerteseket a Promóciós Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

5.7. Szervező kizárja a Játékból azt a Regisztrációt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Regisztrációja során vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

7.1. A Játékról részletes információk a www.nyerjanestlevel.hu/nestlebaba oldalon érhetők el.

7.2. A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a beba@hpsdigital.hu e-mail címre vagy a HPS Experience Kft. 1054 Budapest, Hold utca 27. postai címére írhatnak.

7.3. Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A kérést bejelentheti a Lebonyolító e-mail címén (beba@hpsdigital.hu) vagy a 1054 Budapest, Hold utca 27. címre küldött levélben postai úton. Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

7.4. Felhasználó jogosult módosítani a Regisztráció során megadott személyes adatait, illetve kérheti személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a beba@hpsdigital.hu e-mail címen, vagy az adatfeldolgozó 1054 Budapest, Hold u. 27. szám alatti postai címén, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

7.5. Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a beba@hpsdigital.hu e-mail címen, vagy postai úton az adatfeldolgozó 1054 Budapest, Hold u. 27. szám alatti postai címén ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

8.1.2 Nyertesség esetén nevüket a Szervező és a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltüntesse);

8.1.3. tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók a HPS Experience Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány utca 2. fszt., e-mail cím: beba@hpsdigital.hu), illetve a Popart Reklámügynökség Kft (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 7., e-mail cím: info@popgroup.hu, postacím: Szentendre pf. 333. 2001)

8.1.4. A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.1.5. Szervező a promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatokat fél évig, a nyertes Játékosok adatait adózási okokból 6 évig őrzi.

Az adó-nyilvántartási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatait 6 évig őrzi meg. Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a címre. Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

8.1.6. A megadott adatok kezelője a Nestlé Hungária Kft., mint adatkezelő.

8.1.6.1. A nyereményjáték lebonyolítását, a nyeremények sorsolását és a marketing célú megkereséshez hozzájárult felhasználók e-mail adatbázisba történő integrálását a Szervező megbízásából a HPS Experience Kft. végzi, mint adatfeldolgozó. A HPS Experience Kft. adatfeldolgozói tevékenysége kiterjed a regisztrált játékosok adatainak tárolására, közülük véletlenszerűen a nyeremények sorsolásának lebonyolítására, a nyertesek és pótnyertesek értesítésére, a nyeremények kézbesítéséhez szükséges további adatok felvételére (például postacím), valamint a marketing célú megkereséshez hozzájárult felhasználók adatainak hosszú távú tárolására. Az adatfeldolgozóval az alábbi elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat:

8.1.6.2. A promóciós weboldal működtetését és az ott regisztrált felhasználók adatainak biztonságos tárolását a Szervező megbízásából a Popart Reklámügynökség Kft. végzi, mint adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozóval az alábbi elérhetőségeken vehető fel a kapcsolat:

8.1.7. A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: HPS Experience Kft. 1054 Budapest, Hold utca 27. címén vagy a beba@hpsdigital.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

8.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

9.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.5. Ha a Játékos a Játék közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

9.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2019. 05. 01.
Nestlé Hungária Kft., Szervező