Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

A Nestlé és a Penny Market „Egy új autó összehozza a családot!” 
Promóció játékszabályzata

I. A Promóció szervezője és lebonyolítója

Az „Egy új autó összehozza a családot!” promóció (a továbbiakban: Promóció) szervezője és lebonyolítója a Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. cégjegyzékszám: 13-09-072999 továbbiakban: Szervező).  

II. A Promócióban résztvevő személyek

A Promócióban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú természetes személy, aki rendelkezik érvényes, regisztrált új törzsvásárlói Penny Kártyával, és a regisztrációhoz szükséges adatokat kitöltötte online vagy a papíralapú igénylőlapon keresztül. Régebbi típusú Fan Game kártyával a nyereményjátékon való részvétel nem lehetséges.

A Penny Kártya igényléséhez szükséges tudnivalók a https://www.penny.hu/penny-card oldalon érhetőek el.

III. A Promócióban nem vehetnek részt

A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint az itt felsorolt személyek közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezek közeli hozzátartozói;

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Penny Market üzleteiben őrző-védő szolgáltatást ellátó cégek munkatársai, a Penny Market részére karbantartási tevékenységet végző cégek munkatársai és a diákmunkát végző munkatársak, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

IV. A Promóció időtartama

A Promóció 2020. október 29. üzletnyitástól 2020. november 25. üzletzárásig tart.

V. A részvételi feltételek, a Promóció menete:

A Promóció időtartama alatt a II. és III. pontban foglaltakra is figyelemmel a Promócióban azok vesznek részt, akik a Promóció ideje alatt (2020. október 29. – 2020. november 25. között) bármely Magyarországon található Penny Market üzletben, jelen Játékszabályzat II. pontjában meghatározott Penny Kártyával egy vásárlás során minimum 2 darabot vásárolnak az alábbi márkájú termékek közül: 

 • Nestlé Ricoré
 • Maggi
 • Nescafé
 • Nescafé Dolce Gusto
 • Chocapic
 • Cini-Minis
 • Nesquick
 • Balaton 
 • Smarties 
 • Kitkat
 • Szerencsi
 • Party
 • Darling
 • Felix
 • Friskies

A fenti termékek bármely termékváltozata (kiszerelés, íz) közül választhatnak a Játékosok, bármely kombinációban. A promócióban részt vevő termékek pontos listája megtalálható a Játékszabályzat 1. sz. mellékletében. A promócióban nem vesznek részt a Nestlé márkajelzésű ásványvizek és jégkrémek.

A Promóció időtartama alatt, a fenti feltételeknek mindenben megfelelő vásárlásokat teljesítő Játékosok között Nyeremények kerülnek kisorsolásra. A vásárlást igazoló nyugta a Penny Kártya használatával automatikusan rögzítésre kerül, így a Penny Kártyát használó és a fenti feltételeknek megfelelő vásárlást lebonyolító Játékos automatikusan részt vesz a sorsolásokon. A Játékos a fenti feltételeknek megfelelő ismételt vásárlásával növeli a nyerési esélyét a Sorsolásokon. 

VI. Nyertesek és Tartaléknyertesek

A Szervező a Promóció során számítógépes program segítségével a Játékosok közül automatikusan és véletlenszerűen 29 (összesen 29, azaz huszonkilenc) nyertest sorsol ki (a továbbiakban: Nyertes).

A Nyertesekkel egy időben 11 db Tartaléknyertes is kisorsolásra kerül a fent meghatározottak szerint (a továbbiakban: Tartaléknyertes). A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kisorsolt Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt valamely feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül, vagy ha Nyereményét határidőben nem veszi át, illetve arról írásban lemond.
Egy Játékos kizárólag egy darab nyereményre jogosult. 

VII. Sorsolás és nyeremények

A sorsolások helyszíne a Szervező székhelye. A sorsolások (Heti és Fődíj) nem nyilvánosak, a sorsolások a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történnek.

a) Heti sorsolások

A Heti sorsolások folyamán az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Hetente 7 (hét) darab, összesen 28 (huszonnyolc) darab Penny Market Ajándékkártya 20 000 Ft (azaz Húszezer forint) értékben.
          A Heti nyeremények sorsolásának időtartama, nyeremények, sorsolás ideje:

Időtartam: Sorsolás ideje: Nyeremények:
2020. október 29-november 4. 2020. november 6. 10:00 7 darab 20.000 Ft értékű Penny Ajándékkártya
2020. november 5-11. 2020. november 13. 10:00 7 darab 20.000 Ft értékű Penny Ajándékkártya
2020. november 12-18. 2020. november 20. 10:00 7 darab 20.000 Ft értékű Penny Ajándékkártya
2020. november 19-25. 2020. november 27. 10:00 7 darab 20.000 Ft értékű Penny Ajándékkártya

b) Fődíj

A Nyereményjáték fődíja „HONDA Civic 5 ajtós személygépkocsi”. A Fődíj sorolása a Szervező székhelyén történik, közjegyző jelenlétében. A soroslás nem nyilvános. A sorsolás a véletlenszerűség elvén alapuló sorsolóprogrammal történik. A Fődíj sorsolásának esetében a Szervező két darab Tartaléknyertest is sorsol.

A Fődíj sorsolásának adatai:

Időtartam: Sorsolás ideje: Nyeremények:
2020. október 29-november 25. 2020. november 27. 10:30 „HONDA Civic 5 ajtós személygépkocsi”

A fődíj Nyertese a nyereményét személyesen, előre egyeztetett időpontban a kijelölt HONDA Márkakereskedésben veheti át, melyről a Fődíjat biztosító Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) értesíti. A Fődíj átadásával kapcsolatos értesítési, átadási és átíratási kötelezettség a Nestlé Hungaria Kft.-t (továbbiakban Nestlé) terheli.

VIII. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása:

 1. A nyerteseket a Szervező értesíti. Szervező a nyertes Játékost egy héten belül írásban (tértivevényes levélben) értesíti a nyereményéről és annak átvételének módjáról. Az Ajándékkártya Nyertesei a nyereményüket postai úton vehetik át, a részére tértivevénnyel kézbesített postai küldemény útján. A nyertes nyereményinek átvételéhez szükséges esetleges hozzájárulási nyilatkozatukat írásban (postai vagy elektronikus úton) kötelesek a Szervező részére visszaküldeni.
 2. A főnyeremény HONDA Civic 5 ajtós személygépkocsi átadására személyesen kerül sor, előre egyeztetett időpontban az együttműködésben résztvevő HONDA Márkakereskedésben. A Főnyeremény átadását és az azzal kapcsolatos értesítési, egyeztetési tevékenységet a Nestlé biztosítja. A Főnyeremény nyertesét jelen Promóció szervezője értesíti és ezzel egyidejűleg tájékoztatja is a Nestlé képviselőjét a Nyertes elérhetőségéről ( e-mail cím, telefonszám). A fődíj nyertese tudomásul veszi, hogy a főnyeremény átvételének a feltétele, hogy írásban hozzájáruljon ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a nyeremény átadása céljából a Nestlé Hungária Kft-nek átadja. 
 3. A nyereményautó színe nem opcionális, a promócióban megjelent változat csak illusztráció, a színváltoztatás és a nyereményautó típusának, valamint felszereltségének megváltoztatási jogát a Szervező fenntartja. A Nestlé vállalja, hogy a gépkocsi átadásának részét képező forgalomba helyezési díjat, a forgalmi engedélyt és a törzslapot, a vagyonszerzési illetéket, SZJA kötelezettséget a nyertes helyett megfizeti.

A nyertes Játékos az átvétel érdekében köteles együttműködni a Szervezővel. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a Nyereményt a nyereményről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül nem veszi át, a Promócióból kizárásra kerül, és helyette az első (illetve a sorban utána következő, ha az előtte lévő tartaléknyertes sem veszi át a nyereményt) Tartaléknyertesként kisorsolt Játékos válik jogosulttá a Nyereményre. 

A Játékos a Promócióban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Fődíj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. A nyertes ebben az esteben külön, kifejezetten, írásban.

A Tartaléknyertesre ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a Nyertesként megállapítottra, alaki, személyi és egyéb feltételek vonatkozásában. A Tartaléknyertesek értesítésére a Nyertesekre vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. Amennyiben az utolsó Tartaléknyertes számára sem lehetséges a Nyeremény átadása, úgy a Nyeremény nem kerül kiosztásra. A nyeremények a Játékos késedelme miatti határidőn túli átvételéért, illetve elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

IX. Nyereményekkel kapcsolatos rendelkezések:

A nyereményekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi adóterhet a nyeremények beszerzésében közreműködő Nestlé viseli. A Nyeremények - sem a Heti díjak, sem pedig a Fődíj - pénzre, utalványra, egyéb dologra vagy egyéb nyereményre át nem válthatók.

X. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elküldött értesítésnek nekik fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során, különösen a Promóció, illetve a szolgáltatás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az adatátvitel sebességéből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Promócióban résztvevő termékek elérhetősége a Penny Market üzleteiben változhat. A Szervező kizárja a felelősségét az esetlegesen felmerülő készlethiányokért.

X. Adatkezelés

Adatkezelő: Penny Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. cégjegyzékszám: 13-09-072999).

A jelen Játék során megvalósuló adatkezelés célja: a Játék megszervezése, lebonyolítása, nyertesek értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a Penny Kártya regisztráció során tett önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, amellyel a Penny Kártyát igényelte. Az adatkezelés jogalapja a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozóan a Penny Kártya igénylők kifejezett nyilatkozata, melyben hozzájárultak ahhoz, hogy a Penny Kártyához köthető nyereményjátékokon való részvételük alapján adatkezelés történik ezen célból.

Az adatkezelésre a Penny Kártya adatvédelmi tájékoztatójában foglalt szabályok irányadók, amelyeket a Szervező adatvédelmi tájékoztatójában és a Penny kártya igénylése során tett nyilatkozatok tartalmazzák. Ezek az alábbi linkeken érhetőek el: https://www.penny.hu/page/adatvedelem-altalanos és a https://www.penny.hu/penny-card oldalon érhetőek el.

Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címre küldött levelében.

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c). 
Az adatok kezelése mindenben megfelel a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályoknak.

XI. Vegyes rendelkezések 

A Promócióval kapcsolatos információk elérhetőek a Penny Market üzletekben kihelyezett tájékoztatón és szórólapokon, valamint a www.penny.hu és www.nyerjanestlevel.hu weboldalakon.

A Promócióban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Promóciót szüneteltesse, megszüntesse, vagy törölje, illetve az adott Játékost a Promócióból kizárja jelen Játékszabályzat rendelkezései alapján.

Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad. A Szervező a Promóció lezárását követő 30 napon túl a Promócióval kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem fogad el.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

A nyereményeket átvevő Nyertes a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot egyoldalúan megváltoztatassa. A módosított Játékszabályzatot a Szervező azonnal közzéteszi www.penny.hu és www.nyerjanestlevel.hu weboldalalon és a Promóció aloldalain.

A Promócióval kapcsolatos észrevételeiket a Játékosok az ugyfelszolgalat@penny.hu, e-mail címen illetve a 06-29-339-345 telefonszámon tehetik fel. A Nestlé termékekkel kapcsolatos észrevételeiket a Játékosok az info@hu.nestle.com e-mail címen, illetve a 06-80-442-881 telefonszámon tehetik fel.

A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

XI. Záró rendelkezések

A Nyertesek a Penny Kártya kiváltása során tett nyilatkozatukban vállalták, hogy a Szervező a nevüket, promóciókkal kapcsolatban közzétegye. A Nyertesek hozzájárultak a kártyaigénylés során, hogy a Szervező a promóciók kapcsán fénykép-, hang-, illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza, időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen. Nyertesek a Lebonyolító kérésére ezt aláírásukkal megerősített nyilatkozatban is elismerik.

A Szervező rögzíti, hogy a Promóció a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény rendelkezése szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentés köteles.
Szervező kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a Promóciót népszerűsítő anyagokon (pl. sajtóhirdetés, szórólap, POS anyagok, plakát, stb.) írtak nem minősülnek a Szervező részéről tett ajánlattételnek. 

Jelen játékszabályzatban nem szabályozott kérdések esetén a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2020. október

 

Penny Market Kft.
Szervező

 

A Nestlé és a Penny Market „Egy új autó összehozza a családot!”
Promóció játékszabályzata
1. sz. melléklet 

A Promócióban részt vevő termékek listája:

MAGGI Pár Perc csirkehús ízű instant tészta 59,2g 
MAGGI Pár Perc csípős csirke ízű instant tészta 59,2g
MAGGI Májgombócleves falusi csigatésztával 60g 
MAGGI Dörgicsei csibeleves 60g 
MAGGI Tyúkhúsleves metélttésztával 40g 
MAGGI Gulyásleves tarhonyával 48g 
MAGGI Gulyásleveskocka 60g 
MAGGI Pörköltszaftkocka 60g
MAGGI Tyúkhúsleveskocka 110g
MAGGI Marhahúsleveskocka 110g
MAGGI Erõleves kocka 110g
MAGGI Bolognai alap 40g Ismerős ízek újratöltve 40g 
MAGGI Milánói makaróni alap 46g 
MAGGI Mexikói chilis bab alap 45g 
MAGGI Tésztás fortélyok Bolognai spagetti alap XXL 60g
MAGGI Tésztás fortélyok Milánói makaróni alap XXL 56g
MAGGI Serpenyős fortélyok Mexikoi chilis bab alap XXL 55g
MAGGI Májgombócleves falusi csigatésztával XXL70g
MAGGI Dörgicsei csibeleves XXL 70g
MAGGI Húsgombócleves csigatésztával XXL 70g
MAGGI Tyúkhúsleves Metélt Tésztával XXL 71g
MAGGI Gulyásleves Tarhonyával XXL 79g
MAGGI Tavaszi Grízgaluskaleves XXL 61g
MAGGI Párperc Csirkekrémleves 16g
MAGGI Párperc Sajtkrémleves 19g
MAGGI Pörköltszaftkocka 100g
MAGGI Ízvarázs sok zöldséggel 400g
NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso 96g
NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino 200g
NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato 194,4g
NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado 100,8g
NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto Ardenza 112g
NESTLÉ Ricoré állótasakos utántöltő 50g
NESCAFÉ 3in1 Classic tasakos (7 darabos)
NESCAFE 3in1 Strong (7 darabos)
NESCAFE 3in1 barna cukor (7 darabos)
NESCAFÉ Classic 200 g
NESCAFÉ Brasero 200 g
NESCAFÉ Classic Crema 200 g
NESCAFÉ Black Roast 200 g
NESTLÉ Ricoré 3in1 10x
NESTLÉ Ricoré 150g
NESCAFÉ Dolce Gusto Chococino 256 g
NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado koffeinmentes 99,2 g
NESCAFÉ Dolce Gusto Flat White
NESCAFÉ Dolce Gusto  Nesquik 256 g 
NESQUIK 310g 
CHOCAPIC 310g 
CINI-MINIS 310g
BALATON Ét 30g
BALATON Tej 30g
BALATON  Kókuszos 28g
SMARTIES Hexagon 38g
KIT KAT 41,5g
BALATON Zebra 33g
NESQUIK instant Kakaópor 500g
SZERENCSI Kakaó dobozos 100g     
BALATON Szemes 33g
BALATON Szemes csokis 33g
NESQUIK 800 g
KitKat Chunky
Kit Kat Chunky white
Kit Kat Chunky mogyorós
KIT KAT Chunky Cookie Dough ÚJ 
Balaton Bumm 42g
Balaton Bumm 40g földimogyorós
Balaton Bumm white 42g
BALATON BUMM Szabadon ÚJ
Party ét tortabevonó 90g
Party tej tortabevonó 90g
NESQUIK Instant Kakaó Nádcukor 
NESQUIK kakaóital 200ml 
DARLING Dry Dog Hús-Zöldség 7,5kg
Felix marha, csirke 4x100g
Felix lazac, cukkini 4x100g
FRISKIES Csirkével és hozzáadott zöldségekkel száraz macskaeledel 1,7kg
FRISKIES Marhával, csirkével és zöldségekkel száraz macskaeledel 1,7 kg